Knihovna

Seznam knih Balduranovy knihovny

Vyberte si, které svazky Vás zajímají:

Dějiny Měsíčního moře
Historie Severu
Dějiny Západního vnitrozemí
Historie Stínového údolí
Elminsterovy ekologie: Dodatek 
Historie Ulgarthu
Historie Amnu
Historie Vastu
Historie Calimshanu
Historie Zvonu v hlubinách
Historie Cormyru
Historie drowů
Historie Dambrathu
Historie Údolí a Elfího dvora
Historie Dračího pobřeží
Příběh Gondegala Ztraceného krále
Historie Durparu a Varu Zlatého
Příběh Mrtvé trojice
Historie Estagundu
Příběh Osudové mince
Historie Halruaa
Příběh Pramene jednorožce
Historie Hlubiny
Příběh Sester Světla a Temnoty
Historie Luirenu
Příběh Vyvolených Mystry
Historie Posledního pochodu obrů
Příběh Zhentarimů
Historie Rudých havranů
Příběh Údolí bohů
Historie Sembie

Dějiny Měsíčního moře:

Měsíční moře má dlouhou historii jako hranice mezi elfími zeměmi na jihu a temnějšími, zlověstnějšími zeměmi Ride a Thar, domovem velkého množství draků a kmenů obrů. Hluboké moře bylo skvělou překážkou pro nájezdníky, jelikož kmeny usilující o invazi musely objet moře skrze země, kde nakonec vznikl Yulash, Zhentilská tvrz a Rovinka.

První skutečné sídlo u Měsíčního moře představovala Severní tvrz, zářící pevnost založená jako maják civilizace a odrazný bod pro kupce obchodující s trpaslíky ze Severu – zahrnující nejen Tethyamar, ale také klany v Chladných zemích – kteří vyměňovali své výrobky z kovu za tolik potřebnou magii. Nakonec se Severní tvrz potopila do ledových vod Měsíčního moře díky nelidským silám a lidstvo utrpělo v této oblasti jednu z mnoha porážek.

Tak to vypadalo s lidským obydlováním této oblasti již od počátků. Lidská sídla vzkvétala několik let, obvykle jen silou vůle a ostrého meče, a poté padla pod útokem skřetů, orků, draků, beholderů či obrů. Phlan padl a znovu povstal. Z Yulashe zbyly jen ruiny tam, kde před desetiletím vzkvétalo město. Po Hulburgu a Sulasssprynu zůstalo prázdno. Každé město u Měsíčního moře vypadá vymřele, ale poté je přestavěno.

Tento cyklus může být důkazem, že v zemích kolem Měsíčního moře přežijí a dokonce prosperují jen nejsilnější a nejkrutější. Největší města – Rovinka, Mulmaster a nevyzpytatelná Zhentilská tvrz – jsou ovládána zlými lidmi, kteří vládnou železným stiskem. Menší města – Elfstrom, Phlan a Thentia – mohou být méně zlá, ale mají silnou, nezávislou, téměř chaotickou povahu. V mnoha ohledech Měsíční moře připomíná hranici s pohraničním smýšlením.


#home

Dějiny Západního vnitrozemí

Dějiny Západního vnitrozemí představují historii nekonečných bitev a zničených impérií. V dávných dobách to byly země padlého království Illefarn, ztraceného království Man a pověstného Netherilu. V nedávné historii byla země pohnojena krví a kostmi, jak se síly Písečných imperií hnaly na sever, zlosyni z Drakopí a Skřetího pomezí se vrhali kupředu a žoldnéřské společnosti bojovaly tu i tam ve službách jednoho bezvýznamného pána proti jinému. Nedávné boje srovnaly se zemí hostinec U Cesty a ohrozily Brod dýky. Také Doba nesnází tuto zpustošenou krajinu poznamenala – samotný Bhaal zahynul u Boareskyrského mostu a vody, jimiž prošel, jsou otrávené ještě dnes.

Města Západního vnitrozemí jsou silná, nezávislá a různorodá. Obvykle jsou silně motivována obchodem a lépe slyší na cinkot mincí než volání boje. Ale v této otevřené zemi vzkvétá také něco jiného – totiž svoboda a příležitost. Žádný národ nemůže nárokovat Západní vnitrozemí dále, než kam dosáhne jeho armáda, a žádný vojevůdce nesmí žádat více, než ovládne jeho sekyra. Malé pevnůstky a hrady pravidelně vyrůstají jen proto, aby je srazily útočící armády, nebo aby po generaci upadly v zapomnění. Po krajině jsou roztroušeny ztracené jeskyně a tajné citadely a tato neprozkoumaná oblast skýtá mnoho příležitostí pro dobrodruhy.


a

Elminsterovy ekologie: Dodatek IIIa

Tento opotřebený svazek byl sepsán mudrcem Elminsterem a očividně je součástí nějaké větší práce, která obsahuje podrobnou studii většiny podivných stvoření Faerunu.

Dodatek se vztahuje k nově objeveným variantám normálně se vyskytujících stvoření. Obzvláště zajímavé:

„Husté pudinky – příbuzný slizu a plísni. Tento pudink je docela obyčejný… dokud není vystaven elektřině nebo ohni. Když taková věc nastane, rozdělí se do dalších pudinků, a tak se může stát velmi nebezpečným.“

„Ohniví trollové – nová forma trolla, o které se předpokládá, že ji vytvořili ohniví obři jako své sluhy a stráže. Jsou podobní normálním trollům, kromě toho, že disponují kůží s teplotou lávy a spalujícím dotekem. Když je porazíte, mohou být úplně zničeni jen chladem nebo kyselinou.“

„Štěpný sliz – odnož slizu a plísní, tento konkrétní sliz se po úderu rozdělí na nové, nezávislé slizíky. Je zranitelný ohněm, který jej zabije natrvalo.“

„Kouzelní golemové – tento vzácný druh golemů je utvořen z čisté magické energie a je zcela imunní vůči kouzlům, stejně jako vůči kouzelným zbraním. Pokud vím, jedině zbraně bez kouzel mají na tyto stvoření nějaký vliv.“

„Marilety – přestože jde očividně o naprosto normální formu démona, jedná se o formu, s níž se málokdo setkal a přežil takové setkání. Marileta je šestiruký démon s horní polovinou ženskou a dolní hadí. Je neuvěřitelně rychlá a smrtící a kromě své bojové zručnosti se šesti meči také kouzlí. Bojovníci by se měli mít na pozoru, kromě toho, že je imunní vůči normálním zbraním a menším kouzlům, tento démon s oblibou sesílá kouzlo „Imunita vůči kouzelným zbraním“, které je nejdřív nutné zrušit, pokud chce mít bojovník vůbec nějakou šanci se svými zbraněmi.“


a

Historie Amnu:

Amn má obrovské štěstí na bohaté přírodní zdroje; někdo by řekl, že Amn je nejbohatší zemí na kontinentu. To pracovalo pro dobro Amnu mnoho generací, jelikož i když byl dobyt, noví páni se snažili být laskaví, snažíce se získat ze země bohatství, a ne ji vyplenit.

Amn byl centrem obchodu déle, než si kdokoli pamatuje. Ústní tradice předávané z otce na syna podporují teorii, že Amn je obchodním centrem minimálně 800 let. Psané záznamy se bohužel hledají velmi těžko a často nejsou kompletní. Zdá se, že běžný amnský občan měl příliš starostí se zaplňováním truhlic, místo toho, aby si sedl a zapsal události.

Amn se vždy více zajímal o přítomnost a budoucnost než minulost, a proto jsou přesné dějiny tak těžké. Nejlepší záznamy, obchodní smlouvy nejstarších obchodních společností, jsou pečlivě střežené. Strach z odhalení „obchodních tajemství“ je silnější než volání historie, takže průměrní občané vědí o minulosti Amnu velice málo.

Zdá se, že před 100 lety byl Amn velmi podobný dnešnímu Calimshanu. Každé větší město bylo víceméně nezávislé, spojovaly se v nutné obraně a zbytek času bojovaly o kontrolu nad územím a výnosnými obchodními cestami. Zvláště brutální obchodní válka začala před 24 lety, kdy každé město uvalilo znevýhodňující poplatky na zboží dovážené z ostatních měst. Obchodní válka se stupňovala a městští vojáci začali přepadat karavany sponzorované jinými městy. Během několika měsíců se obchod úplně zastavil, mnoho měst bylo obleženo a válka mohla zachvátit celou oblast.

Do tohoto zmatku vstoupil mladý obchodník jménem Thayze Selemchant. Thayze byl chytrý, charismatický a s dobrými styky (obchodní rod Selemchantu byl jeden z nejstarších a nejbohatších v Athkatle). Tajně se spojil se zástupci pěti dalších nejbohatších obchodnických rodů v Amnu a začal plánovat.

První část plánu zahrnovala opatrné rozšiřování zvěstí o vnější hrozbě. Jedna se zmiňovala o invazi pirátů z Nelantheru, další naznačovala srocování orků na druhé straně Mračných vrcholků. Thayze dokonce podnítil řeči o elfí armádě v Lese Tethyr, připravené vrhnout se na rozdělený Amn. Žádná z pověstí nebyla pravdivá, ale začali obracet myšlení lidí směrem k jednotě, ne válce.

Thayze věděl, že pokud měl on a další členové rady převzít vládu nad Amnem, potřebují podporu nejširších vrstev. Napětí mezi městy a obchodními rody bylo stále velké, takže aby získal podporu, Selemchant a další se dohodli, že odvrhnou svá rodová jména a již nikdy je nepoužijí.

Když se zprávy o „Radě šesti“ rozšířily po zemi, mnoho lidí uznalo jejich vládu. Skupina, která sjednotí Amn pod jednou vládou, vládnoucí pro dobro všech namísto jednoho města či obchodní společnosti, byla jistě vítanou změnou. Rada vybudovala armádu (na vlastní náklady), aby potlačila poslední zbytky odporu, a posledních 22 let naprosto ovládá Amn.


#home

Historie Calimshanu:

Calimshan je starší než jiná z Impérií Písku. Poprvé ho před 7.000 lety osídlili Djinové, humanoidní rasa z Elementální sféry vzduchu. Tito Djinové jsou známí svou silnou magií a během své vlády objevili mnoho nových kouzel, jaká dříve nebyla ve sféře vzduchu dostupná.

Djinům se v Calimshanu dařilo přes 1.000 let, ale jejich panování ukončila invaze bytostí a příšer z Roviny ohně. Někdo říká, že právě zde začala trpká nenávist mezi džiny a efríty, ačkoliv jiní tvrdí, že to byl jen výsledek již existující nenávisti. Ať už byl důvod jakýkoliv, válka byla dlouhá a krvavá a trvala přes 100 let. Djinové nakonec útočníky vyhnali, ale velice přitom zeslábli. Postupně umírali a poslední zmínka o Djinech je stará asi 6.000 let.

Další 4.000 let Calimshanu vládly kočovné kmeny lidí. Kmeny z různých míst – Chultu, Shaaru, Zářících plání, Chondathu a dokonce Amnu a Cormyru – se dostaly k vládě, jen aby porazily další podobný kmen.

Pomalu se kočovná povaha Calimshanu začala měnit. Jak průzkumníci a obchodníci z Amnu, Hlubiny a Cormyru objevovali divy této oblasti, některé kmeny se usazovaly a objevovaly nové způsoby obživy, jako rybaření, zemědělství či obchod. Tyto komunity se spojovaly pro vzájemnou ochranu a brzy se zrodila civilizace. Před necelými 1.300 lety vzniklo Impérium Shoon (nyní nazývané Iltkazar).

Shoon bylo velkolepé a nádherné impérium a jeho převaha byla základem dnešní calimshanské domýšlivosti. Rozrůstalo se moudře a sílilo v magii a lodě i karavany, putující pod shoonskou vlajkou, cestovaly po celých Zapomenutých Říších. Shoon osobně, zvláště mocný mág, vytvořil převelice mocnou knihu, tenkrát nazývanou Svazek Jednorožce. Přesné umístění Svazku se ztratilo během dějin, ale jelikož má kniha rozměry 0,5 x 1 m a je vyrobena z čistého kovu, je pravděpodobné, že bude někde… poblíž.

Před 900 lety se Shoonské impérium najednou ztratilo. Nejdříve padlo podezření na velkou magickou katastrofu, ale učení mágové z cizích zemí o tom pochybují. Tak velká síla, říkají, by narušila magické síly a bytosti po celých Říších, a to se nestalo. Mudrci, kteří studovali Shoon dlouhou dobu, nedospěli k žádnému konečnému závěru, ale nejoblíbenější teorie se točí kolem moru či choroby, jež pokořila obyvatelstvo.

I dnes má Shoon na Calimshan obrovský dopad. Velkolepost impéria je stále patrná, více než cokoliv jiného, díky silnému vlasteneckému cítění Calimshanu. Zříceniny shoonského největšího města, Monrativi Teshy Mir, se stále nacházejí v divočině západně od okraje Lesa Mir (více viz Monrativi Teshy Mir).

Od pádu Shoonu se neobjevila žádná síla či člověk, který by úplně ovládl zemi. Je zde přibližně půl tuctu významnějších měst, každé se stará převážně o svou oblast. Asi před 170 lety jeden muž v Calimportu shromáždil obrovské vojsko a prohlásil se za „Pašu“ země. Než armáda stihla vyrazit, sešli se zástupci větších měst a dohodli se, že uznají Pašovu autoritu s jistými omezeními a budou mu platit malé daně; dost za to, co se od něj čekalo. Nejstarší syn každého Paši zdědil titul; pokud neměl syna, starostové velkých měst vybrali nového. Současný Paša, Rašid Djenispool, vládne přes 18 let a je vnukem Paši zvoleného starosty Calimshanu před 44 lety.


a

Historie Cormyru:

Cormyr datuje své trvání od založení rodu Obarskyr, prvního z vznešených rodu Cormyru a linie králů, před 1.342 lety. Po většinu té doby nebyl Cormyr o mnoho více, než jedno město (Suzail) a pár opevněných pevností. V některých dobách donutilo povstání a intriky panovníky vládnout z těchto pevností místo z trůnu. Král Azoun je čtvrtý toho jména a 71. svého rodu.

Země je již mnoho let oficiálně v míru – od té doby, kdy Rhigaerd porazil poslední z nájezdníků. Samozřejmě, že se cormyrské jednotky účastnily mnoha akcí v blízkých oblastech a národ nedávno shromáždil síly, aby se postavil Gondegalovi, rebelovi z Arabel; aby zabral Tilverton na hranici s Údolními zeměmi; a aby vedl křížovou výpravu proti velké Tuiganské hordě, která vpadla do Říší z východu. Jeden důvtipný muž poznamenal: „Ano, národ je v míru, ale jeho armáda je pořád v jednom kole.“ Navíc k těmto důležitým akcím, cormyrské hlídky se často potýkají s bandity na cestách na severu a západě a jsou ve stálém boji s orky a dalšími stvůrami severně a východně od Cormyru v Tilverské průrvě a Stínové průrvě. Obě tato území jsou ohrožována nájezdníky, kteří ohrozí celý Cormyr, jestliže dobijí Tilverton. Cormyr postavil pevnost, Hrad Crag, aby bránila království před útoky z této strany a podporovala Vysoký roh, aby chránil před útoky ze Západu.


a

Historie Dambrathu

Stát Dambrath vznikl téměř před půl tisíciletím z barbarského království za účasti mocného svazku kněžek Loviatar a drowů z mesta T’lindhet.

V roce 211 ú. l. vstoupily do Dambrathu čtyři kmeny barbarů, které na útěku z domoviny ohrožovala tehdy silná království Unther a Mulhorand. Nalezli pobřeží, kde tančili delfíni, a pláně, kde rostla vysoká tráva. Potulovali se mezi hradbou Halruaa až daleko na východ po nynější hranice Estagundu. Brzy prosluli jako Arkaiané, čili lidé větru.

V roce 545 ú. l. povstal velký vojevůdce Reinhar, aby kmenům vládl. Půlčíky z Luirenu rychle zotročili a několik pobřežních měst Durparu zajali či vyplenili. Estagund padl a nakonec Reinhar obrátil pozornost k Halruaa.

Útok podniklo vojsko 40 000 jezdců a flotila 50 lodí. Když Reinhar zdolal hradbu Halruaa a obsadil města Mithel, Galdel a Zalsuu, narazili nájezdníci na pořádný problém, a tím byla magie. Reinhara nakonec porazil ve velké bitvě u Sulaziiru arcimág Mycontil se svou jednotkou čarodějů.

Reinharův syn Reinhar II. převzal velení armády a obrátil se na ústup. Domů dorazil s pouhou tisícovkou mužů a zcela bez šamanů. Dokázal však, že je stejně dobrým vládcem při porážce, jako jeho otec ve válce. Spojil své muže a probojoval se domů téměř se všemi jednotkami, jelikož věděl, že prohra z nich dělá svůdnou kořist pro nájezdníky a obcházející příšery. Tento čin umožnil jeho lidu bezpečný rozvoj.

V době vlády Reinhara VIII. v roce 802 ú. l. již byli Arkaiané tlustí a líní. Reinhar IX., neboli Reinhar Bláznivý, jak ho nazývali lidé, trval na rozšíření svého národa, aby získal více zlata k financování vojenských výprav. Přikázal vytěžit co nejvíce ložisek stříbra a elektra v Horách gnollí hlídky, ale dříve než mohl jeho plán expanze započít, narazili horníci na drowy z T’lindheru. Rozhořčení temní elfové se pak začali mstít a pořádali řadu nájezdů a přepadů arkaianských pevností. Celé vesnice lehaly popelem, ale po útočnících nikdy nezůstalo ani stopy.

Reinhar IX. provedl ztřeštěný čin – v odplatu napadl drowy. I když Arkaiané dokázali proniknout do jejich města, tento čin pomohl sjednotit tento jinak roztříštěný temný národ. Najednou se veškerá síla drowího sídla vrhla proti nepříteli.

Bitva se rychle přesunula zpět na povrch. Reinharovi nájezdníci byli rozprášeni a Reinhar zůstal jen se zlomkem své původní armády. To drowům ale nestačilo a požadovali naprosté zotročení celého povrchového národa. Arkaiané odvážně vzdorovali a válka se táhla po tři desetiletí s děsivými ztrátami na životech na obou stranách.

Nakonec drowové obklíčili arkaianské jednotky v Malduiru. Obránce v beznadějné situaci potěšil příchod skupiny půlelfích poutníků. Vznešená kněžka, Cathtyr Shintar, nabídla při obraně města pomoc svých kleriček a Reinhar to považoval za znamení od bohů. Kněžku i s celou skupinou radostně přijali.

Během týdne drowové udeřili. Boží služebnice vskutku prokázaly obrovskou pomoc – ne však lidem, ale drowům. Všechny kněžky se obrátily proti Arkaianům a samotná Cathtyr Reinhara zavraždila. Drowové byli oslabení bitvou a jedině díky přítomnosti kněžek mohli zvítězit. Cathtyr, uvědomující si svou jedinečnou výhodu, uzavřela dohodu, kterou přijali i podezřívaví drowové. Její kněžky budou vládnout zemi a na oplátku poskytnou drowům přístup k povrchu a budou s nimi vyměňovat zbraně, otroky a zásoby.

Drowy tak drzá nabídka potěšila. Reinhar byl mrtev, urážka pomstěna a po 30 letech bojů se temní elfové o Dambrath už příliš nezajímali. Samozřejmě trvali na tom, že si nejlepší zajaté muže odvedou jako otroky. Cathtyr rychle souhlasila, jelikož v mužích viděla jen překážku své moci.

Cathtyr vládla 205 let. Splnila slib, že učiní z Dambrathu, nebo též „Národa bolesti“, baštu zla v Říších. Během své vlády sledovala, jak se víra v Loviatar rozšiřuje a víra v Pána šelem, dříve uctívaného Arkaiany, téměř zanikla. Mnoho obyvatel však dokázalo nové vládkyni vyklouznout a prchnout do Swagdaru. Tam se vrátili k téměř zapomenutému nomádskému způsobu života.

Kněžky Loviatar stále udržovaly dobré vztahy s drowy a některé je i přijaly za partnery, čímž vytvořily národ drowích půlelfů. Tito temní půlelfové jsou známí jako crintri, čili „šlechetní“. Většina z nich stále sloužila Loviatar, i když se mezi nimi našli i mágové. Upevnili svou moc a o oblasti se dozvěděli mnoho věcí od shebali, čili „nižších“, jak nyní nazývají Arkaiany. Hlavním městem Dambrathu se stal Cathtyr, vystavený po Cathtyrině smrti a pojmenovaný na její počest. Její smrt vzešla z rukou její dcery Filiny, kterou už nudilo čekat, až matka zemře. Filina vládla pouhých pět let, než její dcera Cathakay převzala trůn stejným způsobem. Cathakay vládla 54 let a nakonec padla v boji se zlatým drakem. Zemřela bezdětná, a tak se trůnu zmocnila její neteř Melanith.

Melanith čelila zvyšujícímu se počtu obyvatel a nepokojům mezi muži, kteří toužili opět nabýt původní vážnosti. Melanith jim jejich postavení nevrátila, ale využila je. Obávajíc se, že velké národy Mulhorand a Unther mohou opět povstat, rozhodla, že světské záležitosti, jako třeba obranu království, budou obstarávat muži. Jako první jmenovala vojevůdcem muže. Critri Sadalar se dokonce stal královniným manželem. Během doby, kdy zastával pozici vojevůdce, se rozšířilo úplatkářství a korupce. Samozřejmě měl na svědomí i to, že Arkaiané získali zpět mnoho výsad. Po vládě Melanith byli již Shebali považováni spíše za nižší vrstvu obyvatel, než za otroky.

I když muži získali větší moc, Melanith zároveň i umocnila rozdíly mezi pohlavími. I když po více něž dvě století vládly Dambrathu ženy, bylo to spíše kvůli schopnostem něž pohlaví. Melanith však rozhodla, že muž nemůže mít žádnou autoritu, jedině nad jiným mužem. Ženská hierarchie Loviatar tento krok rychle podpořila.

Mnozí z nejstatečnějších a nejlepších mužů království zahynuli při nájezdech na Estagund, Durpar, na výpravách proti kmenům banditů z Veldornu a proti gnolům, kteří se vrátili do Hor gnolí hlídky. Někteří dokonce bojovali na straně drowů v bitvě s nepřátelským městem Aventine. Podzemní gnómové byli zničeni, ale stejně tak shebali. Drowové a crintri vyvázli téměř bez zranění a crintri byli odměněni množstvím drowích mužů na rozšíření svého národa. Melanith si výměnou za Sadalara, který zahynul v boji, vzala za manžela drowa. Drow Nym Inthigg se stal otcem tří dcer a syna. Právě v té době započala Melanith s izolacionistickou politikou, která přežila až do dnešních dní.

Melanith vládla 156 let; její dcera Ausitil 125. Současnou královnou Dambrathu je Yenandra; je známá jako „Pirátská královna,“ jelikož se při loupežných výpravách plavila daleko na jih, až do Zakhary. Yenandra vládne 71 let a pomalu se na ní začínají projevovat známky stárnutí. Má tři dcery, Luatharyn, Meltruil a Hasafiru. I když stále zůstává velice oblíbená, zvláště mezi crintri, děti vládců v této zemi neslynou přílišnou trpělivostí.


#home

Historie Dračího pobřeží

Dějiny Dračího pobřeží se točí hlavně kolem peněz, zvláště kolem té temnější strany mince. Tyto země, které leží na hlavní obchodní cestě mezi Vnitřním mořem a Mečovým pobřežím, se nikdy nespojily do jediného pevného, soudržného národa jako Cormyr či Sembie. Místo toho povstávaly a upadaly malé bezvýznamné městské státy, posilované chtivostí a nejsilnější obchodní či pirátskou organizací své doby.

Výsledkem je, že Dračí pobřeží vždy skýtalo útočiště pro pašeráky, piráty, zloděje a nájemné vrahy. Zde se zabydlovali ti, kteří se snažili porušovat zákony civilizovanějších států na severu. Právě zde získali Rudí čarodějové přístup k Západnímu vnitrozemí a zde Kult draka spustil své intriky proti jihu. A zde také mají nezávislé tajné společnosti a zabijácké cechy největší moc.

Posledním pokusem o organizovaný odpor proti těmto tendencím byla vláda Verovana, posledního krále Západní brány. Monarchie Západní brána dlouho spolupracovala s rozličnými obchodními a pirátskými organizacemi, ale Verovan se pokusil zastavit rostoucí moc kupeckých rodů a malých pánů. Jeho náhlá a záhadná smrt bez přijatelných následníků v roce 1248 ú.l. pak otevřela dveře tomu, co je dnes na Dračím pobřeží naprosto běžné – korupci a zradě.

Je třeba se zmínit, že i když je Verovanovo jméno v těchto zemích stále ctěno, mnohem známější je Immurk, největší z pirátů Vnitřního moře, drzý a bohatý zloděj, který sjednotil pirátské flotily a vládl od roku 1164 ú.l. až do své smrti v roce 1201 ú.l. Tak to na Dračím pobřeží chodí, že dobří lidé jsou sice ctěni, ale moc temných zlodějů je napodobována.


a

Historie Durparu a Varu Zlatého:

Durpar a Var Zlatý mají společnou historii. Před třemi tisíci let byly tyto země podřízené velkému království Raurin. Když Raurin v roce -2488 DR padl, země Durpar a Var sotva přežily zničení.

Hniloba, masové ničení a nenávist ke šlechtě byly nespoutané a dvě země klesly k barbarství na téměř dvě tisíciletí. Nakonec, až velké impérium Mulhorand potřelo většinu barbarských kmenů, se vynořil vůdce. Satama, bezvýznamný obchodník, zažil věštecké odhalení a formuloval novou filozofii. Všechny věci na světě byly propojeny, byly částí jednoho tvořivého ducha a všichni bohové Říší byli jen pouhou částí stejné bytosti. Brzy celé Zářící Země přijaly Satamovo učení a zárodek civilizace byl položen v tom, co bude známo jako Země Jednoho.

I když mají Země Jednoho mnoho přírodních zdrojů, obchod s Mulhorandem a Luirenem se stal způsobem života. Kupci byli ctěni nade všechny. Maharádža Durparu a Rádža Varu byli včas nahrazeni Radou Obchodníků. Během této doby země trpěla občasnými nájezdy jezdkyň z Dambrathu a odehrávalo se mnoho potyček se sousedními zeměmi Estagund a Ulgarth.

V roce 1023 DR, poté, co byl zbraněmi zajištěn mír s Ulgarthem, se Rada obchodníků rozhodla, že se musí něco udělat s nájezdníky z Estagundu, kteří poškozovali obchod s dalšími zeměmi. Válka byla nepříjemná, ale přerušení obchodu bylo životu nebezpečné.

Jeradeem, nejbohatší obchodník v zemi, dostal moc, aby vyjednal dohodu. Během těchto jednání dokázal, alespoň v očích Durparanů, že byl opravdu mistrovským obchodníkem. Estagund se jen pokusil o pošetilou invazi do Dambrathu. Mstivé vůdkyně této země rozsekaly téměř všechny bojovníky, které Estagund vyslal. Příšery z Veldornu také působily problémy a Estagund trpěl hladomorem.

Právě zde předvedl Jeradeem svůj skvělý obchodní instinkt. Nemohl zahodit takovou výhodu a začal vyjednávat nejfantastičtější obchod všech dob. Setkal se s vůdci Estagundu, obávaným králem a jeho šlechtici, a vysvětlil jim výhody durparského života a filozofii Adama, jednoty všech věcí. Zakoupil celou Estagundskou zem pro Durpar a Var za cenu 24 drahokamů. Také slíbil ochranu a pomoc při začlenění do durparského způsobu života. Tak byly zformovány Zářící Země.

Během stovky let se tyto tři země vyvíjely společně a s připojenou sílou a zdroji Estagundu zvýšili durparští obchodníci svůj dosah. Putovali daleko na východ až do Kara Tur, na sever až k Moři Padlých hvězd a na západ do Dambrathu a Halruaa. V současné době, když lákají nově objevené země Maztika a Zaakhara, vypadá budoucnost zářivě.


a

Historie Estagundu:

Estagundská historie se vydala jinou cestou než dějiny Durparu a Varu. Gunderany si podrobil v roce 551 DR Reinhar I., vojevůdce Arkaianů z Dambrathu. Estagund získal zpět svou nezávislost, když Reinhara zavraždil halruanský arcimág Mycontil, jenže země brzy zdegenerovala na skupinu malých nezávislých městských států.

Šarvátky s Varem a mezi městskými státy pokračovaly několik století, dokud král znovu nesjednotil zemi. Král Bornial byl zkušený panovník a pod jeho vládou Estagund začal vzkvétat. Jeho následníci nezískali jeho moudrost a v roce 1053 DR to Král Selkarin názorně předvedl. Nepodařilo se mu dobýt Durpar a Veldorn odolával jeho výzvám. Jako věčný bojovník obrátil Selkarin svou pozornost k matriarchátu Dambrathu. Vedl velkou flotilu při útoku na Dambrath, který skončil obrovskými ztrátami, včetně jeho vlastního života. Selkarin zemřel bezdětný a tak byl korunován jeho bratr Seltarir. Nový vládce musel čelit ztrátě většiny bojovníků a nepředvídatelnému problému: hladomoru. Hladomor způsobila plíseň, jež zlikvidovala téměř všechny zásoby obilí v Estagundu. Z toho důvodu dychtil po dohodě s durparským kupcem Jeradeemem a v legendárním obchodu byla prodána celá země Estagund. Na rozdíl od oblíbené pověsti Seltarir neprodal zem za 24 perel. Ve skutečnosti získal diamanty v hodnotě milionu zlaťáků. Náhlé bohatství mu zajistilo místo v Radě obchodníků, takže si ještě navíc udržel určitou moc. Chaka Seltarir je stále nejbohatší chaka v Estagundu. V následujících letech Gunderané začali obnovovat své životy za nových podmínek a nyní se ucházejí o stejnou pozici s kupci z Durparu a Varu.


a

Historie Halruaa:

Halruaa byla osídlena již před staletími čaroději, kteří prchali z Phaerimmu, z míst, která se stala Anautochskou pouští. První čarodějové přišli v jedinečných létajících lodích (vynalezených v Netherilu) a nalezli krásnou a úrodnou zem obydlenou jen pastýři a velkými stády zubrů a dalších zvířat. Právě zde se čarodějové rozhodli usadit, kdyby je Phaerimmové následovali. Phaerimmové tak nikdy neučinili, ale Halruaa se musela od té doby bránit útokům všech svých sousedů.

Po staletí Dambrath opakovaně napadal halruaanské přístavy a hranice. Jednou, vedeni barbarem odolným na magii, Dambrajané obsadili celou zem jižně od Jezera Halruaa. Ve velké bitvě je nakonec porazil arcimág Mycontil, který zavraždil jejich barbarského vůdce. Čtyřicet tisíc Dambrajanů zaútočilo a pět set Halruaanů je zastavilo. Více než dvě stě halruaanských čarodějů, včetně Mycontila, v této bitvě padlo.

Poslední útok na Halruu podnikl před necelými sto lety král Lapaliiye, bažící po moci, skrze Telathský průsmyk. Spojil se s bandity z pustin, jenže tentokrát Halruaané postavili do boje větší sílu, zahrnující jak vojáky, tak čaroděje v létajících lodích. Útočníky odrazili velmi snadno.

Halruaa také před pěti staletími vytrpěla občanskou válku, když mnoho mágů hájilo začátek nových magických experimentů, takových, s nimiž nesouhlasil ani Netheril. Odpadlíci byli vyhnáni ze země, ale vydali se hledat zemi Thay, nebo se to tak alespoň vypráví v Halruaa.

Od té doby je Halruaa v míru (není vyhlášena žádná válka), i když stále trpí nájezdy dambrajských pirátů, banditů z pustin, divochů z Mhairské džungle a mnoha dalších pirátů, nájezdníků či lačných čarodějů, kteří si myslí, že magie a bohatství roste v Halruaa na stromech.

Tyto neustálé vpády udělaly z Halruaanů velmi obratné, bojovné a tradiční lidi. Lidé říkají, že je čarodějové vedou odedávna a proto to také tak zůstane.


a

Historie Hlubiny:

Hlubina sloužila jako obchodní místo pro obchod mezi kmeny ze severu a kupci z jihu již před dvěma tisíciletími. O 1.000 let později se v oblasti objevila první stálá hospodářství. První zmínka o Hlubině (ne jako o městě, ale shromáždění vojevůdců) se vyskytuje před 400 lety. Doopravdy bylo město založeno v roce 1032 DR, kdy se Ahghairon stal prvním Pánem Hlubiny a odkdy se počítá Severní letopočet. Město se velkolepě rozrůstalo, takže v roce 1248 DR se rozvinulo Město Mrtvých a cechy. Mistři cechu uchvátili vládu krátce na to a započalo období nepokojů a krutých sporů známé jako Cechovní války. Cechovní války skončily až tehdy, když dva přeživší mistři cechů přinesli vlastní období kruté vlády. Právě v roce 1273 DR byl ustaven současný systém vlády. V tom roce byli jmenováni Magistři a tajní Páni Hlubiny znovu dosazeni. Od té doby se město stále rozrůstá a vzkvétá. Lidé i další rasy přicházejí z celých Říší, aby si vydělali ve Městě Nádhery. Během těch let založili úspěšní obchodníci cechy a sami se stali šlechtou, podporujíce tajné Pány Hlubiny, kteří vládnou městu čestně, avšak lehkou rukou, s pomocí skvělé městské stráže (vojáků), městské hlídky (policie) a více než 20 soudců v černých róbách. Výsledkem je, že Hlubina je místem tolerantním k jiným rasám, náboženstvím a životním stylům. To povzbudilo obchod a z Hlubiny se stalo obrovské, všeobjímající město.

Historie Hlubiny – Věk O, Kmeny a průkopníci:

Málokdo zná skutečné dějiny tohoto velkého města, které má své počátky před tisíci let, kdy byl Sever doopravdy tím, jak ho Jižané stále posměšně nazývají: „Divokým Severem“. V těch dnech většinu Severu pokrývaly rozlehlé vysoké lesy a obývali trpaslíci a skřeti (v nejsevernějších horách a kopcích) a elfové (v roztroušených lesních enklávách všude jinde). Podél Mečového pobřeží žilo několik primitivních lidských kmenů, rybařilo, lovilo a sbíralo se na jaře a na podzim, aby vyměnili své kožešiny za klenoty, kovové nástroje a sem tam pár zbraní s obchodníky, kteří připlouvali na lodích z jihu. Na jaře tyto lodě připlouvaly hlavně proto, aby posekaly a přivezly stromy na stavbu lodí, jelikož tak velké stromy již daleko na jihu nerostly.

Na podzim lodě připlouvaly, aby nasekaly dřevo na vlastní opravy nebo nabraly náklad dřeva, pokud měly díky nešťastnému obchodu prázdné podpalubí. Většina těchto obchodů se odehrávala na jistém místě, kde byl velký přírodní přístav, chráněný z moře výběžkem skaliska či skalnatým ostrovem za ním.

Historie Hlubiny – Věk I., Vzestup Vojevůdců:

Během let se les kácením vzdaloval od pobřeží a kmeny většinu roku zůstávaly zde, aby obdělávaly vyčištěnou zemi. Moudřejší z nich si vznesli požadavek a ovládli část dřeva, aby je vyměnili za více zbraní a nářadí. Takovéto požadavky rozzuřily mnoho těch, kteří na občasném obchodu bohatli, a přinesly útoky z moře i ze země, bojovné kmeny vraždily usedlé osadníky. Za zmínku stojí kmen vedený Nimoarem, náčelníkem, který rozkázal svým lidem, aby obsadili darmy, dřevěné doky, kupecké chatrče a zásobárny podél zálivu. Sami se zde usídlili a postavili dřevěnou palisádu podél přírodního náspu, aby ochránili svůj majetek. Po několika nezdařených nájezdech pirátů a kmenů Nimoarovi lidé vzkvétali v novém domově a to bylo počátkem města známého jako „město Hluboké vody“.

Severněji vyrostly horské pevnosti orčích kmenů. Pokusy o rozšíření do podzemí narazily na zuřivý odpor trpaslíků (i když ovládli a vyhladili mnoho gnómských kolonií) a orkové se šířili po povrchu, scházeli z hor na jih a vrhali se v zdánlivě nekonečném množství proti všem, kteří jim stáli v cestě. Sem tam se udrželi elfí enklávy, ale tlak jižně vytlačil mnoho dalších severských obyvatel, včetně „vytrvalých“ (trollů), kteří přišli do nově vyklizené země severně od Nimoarovy Državy, tyto země jsou nyní známé jako Trollí bažiny. Nimoar zemřel v této době zvyšujícího se nebezpečí stářím. Mladší Vojevůdci vedli muže z Hlubiny (tak nazývali přístav lodní kapitáni) do bitev proti trollům. Během desetiletí se odehrálo mnoho krvavých šarvátek mezi lidmi a trolly, dokud mladík jménem Ahghairon nezvrátil štěstí na stranu lidí a „vytrvalí“ byli zničeni nebo rozprášeni. Ahghairon během let pomalu získával více zkušeností a moci, dokud se nestal velkým mágem. Objevil zásobu lektvaru dlouhověkosti (nebo zjistil, jak jej vyrobit), a proto žil po desetiletí.

Lidé z Hlubiny, jelikož se obávali dalších útoků, vybudovali na svahu Hory Hlubiny malou tvrz nad svými farmami, odkud se mohli ohnivými šípy bránit před útočícími trolly. Mnoho kmenů, které se uchýlily do bezpečí osady, zde zůstalo a mnohokrát rozšířilo hradby. Vojevůdci vládli Svobodnému městu Hlubina a udržovali jej nezávislé a stále bohatší.

Historie Hlubiny – Věk II., Začíná vláda Pánů:

Ve 112. roce svého života se Ahghairon ostře neshodl s Raurlorem, který byl tehdy Vojevůdcem Hlubiny. Raurlor chtěl použít bohatství a bojovou sílu Hlubiny k vytvoření Severního impéria, s Hlubinou jako hlavním městem (a vládcem Raurlorem), a shromáždil za tím účelem vojsko. Ahghairon ho vyzval před všemi lidmi a Raurlor nechal mága uvěznit. Ahghairon magicky odrazil všechny, kteří na něj vztáhli ruku. Rozzuřený Raurlor na mága zaútočil sám. Ahghairon se vznesl do vzduchu a zatímco běsnící vojevůdce sekal do vzduchu, zagestikuloval. Raurlorův meč se přeměnil v syčícího hada, který jej okamžitě uštkl. Vojevůdce zemřel na otravu dříve, než si šokovaní lidé uvědomili, co se děje. Ahghairon poté shromáždil všechny kapitány hlubinské armády a všechny starší rodu. Zatímco běžci sháněli pozvané, aby je přivedli na Hrad, plameny na Ahghaironův příkaz uchvátily prázdné křeslo úřadu Vojevůdce, takže nikdo nemohl zaujmout jeho místo. Poté mág ukázal rukou a plameny zmizely, jakoby tam nikdy ani nebyly, a křeslo zůstalo nepoškozené. Ahghairon se usadil a prohlásil se prvním Pánem Hlubiny, přičemž řekl, že městu od nynějška vládne moudrost a ne ozbrojená síla. Tajně shromáždil pár dalších, kteří s ním vládli jako Páni Hlubiny; maskovaní, když se objevili mezi lidem, ale rovni si autoritou a svobodou rozhodování. Tito Páni se stáhli z života města a mohou sloužit, jak dlouho si přejí.

Lidé slyšeli a souhlasili a na dalších dvě stě let vládl Ahghairon Hlubině spolu s neznámými Pány. Během let byli maskovaní Páni skupinou někdy pěti, šesti či sedmi, kteří se ukazovali zřídka a mluvili málo. Někdo si šeptal, že byli Ahghaironovými služebníky, nebo dokonce magickými automatony ovládanými Starým mágem. Nicméně Ahghaironovy soudy byly rychlé a spravedlivé, zákony moudré, strážci slušní a připravení pomoci, a lidé souhlasili. Léta ubíhala v míru a rozkvětu. Sever se otevřel lidem. Cesty postavené na Ahghaironův příkaz jej propojily, od zřícenin „Padlého království“, které rozvrátily útoky skřetů, až po města, jež se později stala Amnem. Velikost a bohatství Hlubiny se zvětšilo pětinásobně. Z celých Říší přicházeli lidé do „Koruny Severu“, přitahováni penězi – a mezi nimi přišli i ti, kteří kradli, podváděli a olupovali. Když se o krádežích a mnoha podvodných řemeslnících doslechl Ahghairon, svolal starší obchodníky, „Šlechetné“, a doporučil jim, ať založí cechy, stejné jako to udělali na dalekém Jihu, aby ohlídali bezohledné podvodníky svých profesí. Někteří odporovali či zuřili, ale většina si uvědomila výhody takového uspořádání, zvláště když mohli o svých záležitostech rozhodovat svobodně a neměli žádné nevýhodné povinnosti. Tehdy byly založeny Cechy. Ještě dvakrát se rozšířily městské hradby, jak se Hlubina rozrůstala velikostí i bohatstvím. Hlubinští kupci cestovali po celém světě, přiváželi exotické zboží z dalekých krajů a rozšiřovali pověsti o městském bohatství do vzdálených zemí. Na Jih dolehly zvěsti o dobytí nebo alespoň vydrancování, ale během rozšířených svárů došly v těchto jižních zemích meče, takže žádní nájezdníci nepřišli.

Nakonec Ahghairona opustilo zdraví a zemřel. Při velkém obřadu ho pohřbili v jeho věži, kterou zabezpečili proti zlodějům a bláznům. Ti, kteří se učili dávnému umění u Starého mága, seslali nejmocnější známá ochranná kouzla na jeho dům a místo posledního odpočinku (mnozí věří, že dodnes nebyla narušena).

Historie Hlubiny – Věk III., Krvavá vláda Cechovních mistrů:

Ve městě zavládl ohromný zmatek, když se Mistři cechu domlouvali, kdo z nich by měl vládnout městu, a nejeden mocný obchodník byl tehdy zavražděn. Skupiny cechovních strážců se procházely po ulicích ozbrojení, doprovázejíce své pány, a město zažilo dva krušné měsíce, kdy se hašteřily a dohadovaly (a někdy i soupeřily v ulicích). Nakonec se rozhodlo, že všichni Mistři by měli vládnout společně, v radě. Nižší šlechtici a mnoho občanů protestovalo, vyjadřujíce názor, že Páni vládli podle práva a se souhlasem lidu. Cechovní mistři však prohlásili, že od Ahghaironovy smrti nikdo Pány nespatřil, a tudíž to museli být golemové nebo zombie, ovládané Ahghaironem, který chtěl zakrýt svou osamělou vládu – ve skutečnosti byli Páni tiší a nevidění a nadále v tom pokračovali.

Páni byli muži a ženy z masa a krve, jejichž identita byla odhalena jistými zvědavými Mistry, kteří je nechali zavraždit jejich vlastními mlčenlivými, oddanými služebníky nedlouho po Ahghaironove smrti. Jediní Páni, kteří přežili (zůstali v utajení), byli Baeron, tesař, a Shilam, čarodějnická učednice. Tito přeživší Pánové zůstávali velmi tiše a čekali. Cechovní mistři si mysleli, že všechny žijící Pány města odstranili, a převzali vládu nad Hlubinou.

Cechovní mistři vládli Hlubině pouhých šest let, až je jejich egoistická nadutost dovedla ke krveprolití. Otevřené spory a pár vražd rychle vybuchlo v krátkou, ale příšernou sérii pouličních bojů a nočních přepadů. Po tomto boji, mudrci často nazývaném „Cechovní války“ (i když to není tak dávno, ani tak formální, aby se to dalo nazvat „válka“), zůstali naživu jen dva Mistři cechů, většina nejlepších mozků města zemřela a mnoho městského zlata bylo promrháno či vydrancováno Cechy.

Přeživší Mistři cechů byli Lhorar Gildeggh z Loďařů a Ehlemm Zoar z Brusičů drahokamů. Tito dva – bezcitní manipulátoři – si byli rovni a nemohli jeden druhého porazit, ačkoliv se jejich osobní armády často potýkaly v ulicích. Nakonec, unaveni krveprolitím, při němž zahynulo mnoho příslušníků obou rodin, se dohodli na společné vládě. V Hradě Hlubina usadili dva trůny, z nichž se pak dohadovali o tom či onom, a ve městě se šířilo napětí a strach. Bylo třeba zařídit spoustu záležitostí, jako třeba jmenování nových Cechovních mistrů, když byli dosazeni Dva Páni Magistři, jak se nazývali Lhorar a Ehlemm. Pár záležitostí se zařídilo.

Historie Hlubiny – Věk IV. – návrat Pánů

Jednoho dne na dvůr Pánů Magistrů zavítali dva lidé maskovaní a oblečení jako kdysi Páni Hlubiny. Odkud přišli, nikdo neví, ale objevili se v hradní Velké síni, kde sídlil dvůr, a přikázali Pánům Magistrům okamžitě opustit město. Páni Magistři se smíchem odmítli, po čemž je menší z maskovaných vetřelců (paní Shilam, učednice Ahghairona a neprohlášená dědička prvního Pána města) zasypala blesky a ohněm a jejich trůny se rozpadly.

Vyšší z vetřelců (Baeron) poté nechal povolat hlavy šlechtických rodů s výhrůžkou, že pokud se nedostaví do večera, ať ihned a navždy opustí město. Všichni dvořané to slyšeli a zpráva se rozkřikla po ulicích.

Přeživší šlechtici se dostavili, neochotně a se strážemi, očekávajíce past. Baeron promluvil k nim a k davu zvědavých občanů, kteří také přišli: „Toto se již nesmí stát.“ Pokud má být Hlubina nadále bezpečná, řekl jim, všichni musí podpořit to, co se svým společníkem plánuje, stejně jako podpořili v minulosti Ahghairona. Tito dva vyberou další Pány, jako dříve, a ti budou tajně a v bezpečí vládnout, jako tomu bylo předtím. Odložil masku a prohlásil: „Já jsem Baeron. Budu Pánem, stejně jako kdysi Ahghairon. Opět budu ve svém městě v bezpečí.“ A lidé z Hlubiny tehdy souhlasili. Shilam (stále pod maskou) přikázala, aby rody obou Pánů Magistrů byly prohlášeny za psance. Ozvaly se protesty, ale jakmile zvedla ruku, jež zničila trůny, rozhostilo se opět ticho. A tak se rody Gildegghu a Zoaru staly vyvrheli.

Mír se navrátil do města a Hlubiňané ke své práci. Aby zabránil odhalení totožnosti Pánů, vybral Baeron jisté muže, které velice dobře znal, a ustanovil je Magistry (brzy se jim začalo říkat „Černé róby“, podle rouch označujících úřad) pod Pány, aby soudili a aplikovali zákony Hlubiny v denních záležitostech. Těmto Magistrům dobře platil, aby je uchránil před pokušením, a poskytl ubytování těm, kteří se obávali o svou bezpečnost. Taková služba, řekl městu, je břímě, ne pyšné zneužívání autority, a pokud si přáli odejít, neměli být pomlouváni, ale respektováni. A nad Magistry zasedali na dvoře Pánové, aby jejich rozhodnutí opravovali a vedli. Baeron oznámil lidem, že by nikdo neměl napadat či znevažovat rozhodnutí Magistrů, které se Páni rozhodli upravit či odvrhnout. Pokud někdo považoval úřady či ty, kdo je vykonávají, za špatné, mohl se vrátit k vládě meče a rozmaru, a zemřít jako ti před ním. Baeron povzbuzoval lidi, aby před Dvorem Pánů hovořili svobodně po dobu hoření malé svíce, beze strachu z trestu či výčitek od Pánů, pokud mluvili otevřeně a odpovídali na otázky či oponovali předchozím názorům. Tvrdil, že stížnosti prostého lidu tak budou vyslyšeny, bez ohledu na důležitost či postavení mluvčího. A tak tomu i bylo. Uchytilo se to pomalu, ale přetrvalo přes život Baerona, přes život Shilam a přes život jejich dcery Lhestyn „Maskované Paní“, která se vdala za Zelphara Arunsuna z Letohradu a byla matkou Khelbena „Černé hole“ Arunsuna, dnešního Pána Hlubiny, který zná tajemství dlouhověkosti stejně jako kdysi Ahghairon. A jak léta ubíhala, Hlubina rostla jak co do velikosti, tak i různorodost, vzkvétala dobrým obchodem se svolením a ochranou silných obránců a dobré vlády. Roky neutíkaly bez potíží, jež se různily od Boží války (kdy se Hlubina stala dějištěm umírání a vzestupu bohů) až po takové příhody jako útok zeleného draka na Pole Vítězství (součást plánu Rytířů Štítu na svržení Pánů). Avšak město a jeho lid vždy přežilo a vytrvalo, i přes všechny překážky. Aliance Pánů poskytuje stálé bezpečí všem osadám severního Mečového pobřeží a vnitrozemí, s Hlubinou jako srdcem Aliance. I když se jí může vyrovnat velikostí či obchodem, žádné město v Říších se nevyrovná naprosté různorodosti života a zážitku Hlubiny, Koruny Severu.
Historie Luirenu, Země půlčíků:

Půlčíci z Luirenu tvrdí, že je to původní domovina půlčíků v Říších. I když s tím nemusí ostatní půlčíci souhlasit, je pravda, že Luiren byl osídlen před stovkami, možná tisíci let.

Luirenské dějiny jsou plné dobyvatelů a útisku. Po staletí byli půlčíci utlačováni barbary, kteří obývali Dambrath, královstvím Estagund a jednou dokonce příšerami z Beldornu. Ve všech případech vetřelci nakonec podlehli, jelikož udělali chybu a podcenili půlčíky kvůli jejich malému vzrůstu. K ukončení okupace také dost pomohly rozbroje, záškodnictví a vůbec problémovost půlčíků.

V současné době si Luiren užívá bezpříkladného blahobytu. Půlčíci nyní využívají svou spřízněnost s národem Durparu; jejich největší zákazník a jejich největší konkurent. Také díky blízkým vztahům s Durparem se Luiren zajistil před další dambrajskou invazí. Vládci Dambrathu musí vědět, že pokud by se začali rozpínat na východ, vyvolají hněv Durparu, a také Varu a Estagundu. Hrozba obchodního embarga či vojenských následků udržuje tento agresivní národ dále od Luirenu.


a

Historie Luirenu, Země půlčíků

Půlčíci z Luirenu tvrdí, že je to původní domovina půlčíků v Říších. I když s tím nemusí ostatní půlčíci souhlasit, je pravda, že Luiren byl osídlen před stovkami, možná tisíci let.

Luirenské dějiny jsou plné dobyvatelů a útisku. Po staletí byli půlčíci utlačováni barbary, kteří obývali Dambrath, královstvím Estagund a jednou dokonce příšerami z Beldornu. Ve všech případech vetřelci nakonec podlehli, jelikož udělali chybu a podcenili půlčíky kvůli jejich malému vzrůstu. K ukončení okupace také dost pomohly rozbroje, záškodnictví a vůbec problémovost půlčíků.

V současné době si Luiren užívá bezpříkladného blahobytu. Půlčíci nyní využívají svou spřízněnost s národem Durparu; jejich největší zákazník a jejich největší konkurent. Také díky blízkým vztahům s Durparem se Luiren zajistil před další dambrajskou invazí. Vládci Dambrathu musí vědět, že pokud by se začali rozpínat na východ, vyvolají hněv Durparu, a také Varu a Estagundu. Hrozba obchodního embarga či vojenských následků udržuje tento agresivní národ dále od Luirenu.


Historie Posledního pochodu obrů:

Východně od Velké pukliny ve Východním Shaaru kdysi existovala země titánů. Toto impérium povstalo na úsvitu věku Faerunu a jeho páni si nadutě mysleli, že se mohou vyrovnat bohům. Bohové ztrestali vládnoucího krále země převelikým zájmem a jeho poddané oddaností. Poté bohové svrhli hvězdu na zem. Dopad padlé hvězdy vytvořil obrovské údolí, později známé jako Moře padlých hvězd. Koule pomalu nabírala rychlost a kutálela se zemí titánu a dále na jih.

Král titánů, který nemohl překonat svou zvědavost, běžel za valící se koulí a jeho oddaní následovníci poslušně sledovali jeho kroky. Meteor se kutálel a kutálel, až dosáhl Velkého moře a zmizel v hlubinách. Vládce se potopil do moře a podobni lumíkům se všichni titáni potopili za ním a už nikdy více je nikdo nespatřil.

Zahanbeni zničením, které přivodili, bohové přísahali, že budou držet zvědavost i loajalitu pod dohledem, aby předešli podobnému neštěstí. Do dnešních dnů tak činí, což brání rychlému rozvoji nových nápadů a plné spolupráci inteligentních ras na Torilu.


#home

Historie Rudých havranů:

Jedna z několika déle působících žoldáckých skupin, které operují v Cormyru, Rudí havrani, mají na papíře sílu 110 mečů, ale snadno mohou tento počet ztrojnásobit najmutím nových členů, pokud získají dostatečně výhodnou smlouvu. Mají podepsanou smlouvu s vládou Cormyru s určeným účelem vyčistit Kamenné země na severu. V provádění tohoto cíle jsou docela úspěšní, ale Kamenné země mají k bezpečnému území stále dost daleko.

Rudým havranům velí Rayanna Růže, veteránka z křížové výpravy proti Hordě. Jsou vyhlášení svou poctivostí a důvěryhodností, jelikož nechtějí riskovat s královskou smlouvou. Většina jejich jednotek je vyzbrojena dlouhými meči a pokovaným koženým brněním. Za služby 110-členné jednotky si účtují 200 zlaťáků za týden. Jejich symbolem je amulet s rudým havranem.


Historie Sembie:

Země Sembie byla osídlena lidmi, kteří přišli k Moři Padlých hvězd z jihu, původně pro množství velmi kvalitního iliyrového dřeva, jež je hlavně ceněno v lodním stavitelství. Jak byly lesy káceny, dřevorubci se dostávali do stále větších konfliktů s elfy, kteří se obávali, že ztratí celý svůj les. Tato ztráta by nepochybně nastala, pokud by narychlo shromážděné žoldnéřské jednotky zneškodnily elfy, ale elfí národ je rychle porazil u Zpívajících šípu (884 DR). Tato bitva přesvědčila vzdálený Chondath opustit své državy a dovolit sembijským přistěhovalcům, aby prosadili svou nezávislost (i když to tenkrát bylo spíše jen shromáždění soupeřících městských států, asi jako Měsíční moře nebo Vast nyní). To také připravilo jeviště pro příchod Havrana.

Mladá země sílila, farmy vzkvétaly a řemeslníci z jihu přicházeli, aby využili šanci na získání půdy a majetku, a přinášeli s sebou své obchody. Rauthauvyr Havran sjednotil městské státy a města proti stálé „elfí hrozbě“ a vyžadoval udržování stálé armády, kterou cvičil při ochraně sembijských hranic a úpravě cest. V této době (913 DR) se Sembia stala skutečným státem.

V této době bylo lidmi objeveno minerální bohatství Měsíčního moře (Dračího moře) a v Sembii začal narůstat tlak na postavení obchodní cesty skrz elfí lesy, která by ze Sembie udělala světovou bránu k tomuto bohatství. Havran se sám jako velvyslanec vydal k Elfímu dvoru a požádal starší Elfí rady o souhlas s postavením cesty, kterou by využívali lidé cestující ze Sembie k pobřeží Dračího moře (starší cesta byla zničena během konfliktů a je zarostlá). Havran navrhl, že elfové mohou určit, kudy cesta povede, a mít pod svou kontrolou cestu a les kolem ní, takže by se nevyskytlo žádné kácení stromů ani lidské osídlování. Elfové již dříve uzavřeli podobnou dohodu s Údolňany, takže by s touto dohodou souhlasili. Jenže obyvatelé Velarského údolí (nyní Znervózňující údolí) návrh odmítli, protože v té době nechtěli nebo nepotřebovali takovou cestu (je zvláštní, že pozdější vládce Znervózňujícího údolí dal postavit nešťastnou Stezku Půlsekery). Elfové, kteří si nepřáli urazit dlouhodobé spojence, Havranovu prosbu zamítli.

Odmítnutý Havran poté vyhrožoval, že vyhubí izolované elfy v Arnothoi, poslední zbytek opevněných elfů v Sembii, pokud nebude Elfí dvůr spolupracovat. Pokud bude cesta postavena, budou moci obchodovat či ne, jak si budou přát. Elfové pod tlakem souhlasili a finanční budoucnost Sembie byla zajištěna. Rovinka na pobřeží Dračího moře se stala místem, kde obchodovali lidé a elfové, stejně jako Elfstrom. Cesta, kterou elfové určili, vede kolem Stojícího kamene jako připomínka dřívějších, méně nepřátelských jednání mezi elfy a lidmi. V průběhu let elfové z Arnothoi odešli na sever, aby se připojili ke svému národu, nebo hledat Evermeet a jejich les postupně zmizel.

Sembia zbohatla pod obchodnickými vůdci narůstající moudrosti, jako byl třeba Saer (po němž byl pojmenován Saerb) a Selgar (po jehož smrti byl Chauncelgaunt přejmenován na Selgaunt). Před svou smrtí viděl Rauthauvyr Havran, že tito obchodníci mají silnou radu starších, která jim pomáhá, a která zajišťuje, že se žádný vůdce nedostane k moci silou zbraní. Potom tento pozoruhodný muž, tvůrce národa, nyní napůl slepý a churavý ze starých válečných zranění, odjel na sever do elfího lesa a zmizel. Nikdo neví, co se s ním stalo nebo kde leží jeho kosti, možná až na pár starších elfů.


a

Historie Severu

Historie Severu – První rozkvět: 

Po tisíciletí žili zlatí elfové v Illefarnu (kde nyní stojí Hlubina) a Eaerlannu (podél Zářivé řeky). Ze svých květnatých lesních měst obchodovali s rozvíjejícími se lidskými národy jako Netheril a Illusk a odráželi útoky skřetích ras. Mezitím se trpasličí klany spojily do národa Delzoun, pojmenovaného podle trpaslíka, který sjednocení dohodl. Národ, existující hlavně pod zemí, se rozšířil od Ledových hor ke Spodním horám. Průsmyk Stříbrného měsíce byl jeho nejzápadnější hranicí a Úzké moře jeho východním okrajem. Orkové přišli ze severu od Hřbetu světa, ale při velkém masakru je elfové zahnali zpět. Až do dnešních dnů je to domov a pevnost orků a podobných ras.

Historie Severu – Války o korunu: 

Lidé přicházeli ve skupinách od Zářícího moře nahoru k Mečovému pobřeží. Stali se mořeplavci vyrážejícími přes vlny k Moonshae, Mintarnu, Ruathymu a severním ostrovům. Elfové vedli neustálou válku proti lidem a orkům a zabírali zbylé ruiny. Snad největší pohromou, která Sličný lid postihla, byla Temná katastrofa – zabijácká magie, jež převzala podobu temného hořícího oblaku. Zahalil království Mieyritar a když o několik měsíců později opadl, nezůstal naživu jediný elf ani strom; jen velký, zhoubný močál: Vysoká pustina.

Ale pro elfy nebylo všechno temné. I když prchali před sílícími barbary a orky, jejich síla rostla v Elfím dvoře a Everesce (které jsou pevné dodnes). Podnítili spojenectví mezi trpaslíky, dobrosrdečnými lidmi a elfy kvůli vzájemné obraně před orky, bandity a záplavou monster (zlobrů, trollů, skřetů, gnollů a dalších příšer), vedených silnými obry. Alespoň na třech místech stále září elfí krása – v Padlých královstvích a městech Stříbroluna a Myth Drannor.

Na východě, na písčitých pobřežích klidného a třpytivého Úzkého moře, přerostly lidské rybářské vesničky do menších měst a spojily se v národ Netheril. Mudrci věří, že tato rybářská města sjednotil mocný čaroděj, který objevil silnou magickou knihu, jež přežila ze Dnů Burácení – knihu, kterou legendy nazývají Podzemní svitky. Pod vedením tohoto bezejmenného čaroděje a jeho následníků rostla síla a sláva Netherilu, jenž se stal první a nejmocnější lidskou zemí na Severu. Někteří tvrdí, že tento objev znamenal zrod lidského kouzlení, jelikož do té doby měli lidé jen šamany. Po tři tisíciletí ovládal Netheril Sever, ale ani jeho legendární čarodějové nedokázali zabránit konečné záhubě.

Historie Severu – Rozšíření lidí: 

Přizpůsobiví lidé využili magii, kterou uchvátili nebo se naučili od Sličného lidu, aby porazili všechny nepřátele a skoncovali (dočasně) s obry a orky. Byla založena Hlubina. Poslední z čisté elfí krve zemřeli, což bylo výsledkem stálých sňatků s lidmi.

Daleko na západě také žili lidé – moudří a chytří domorodci, nazývaní Ledoví lovci. Žili jednoduchým životem na pobřeží již dávno, nespočet generací předtím, než první zakladatelé Netherilu stanuli na západním pobřeží Úzkého moře. Jenže i tito mírumilovní lidé padli za oběť invazi z jihu: dlouhé lodě přivezly vysokou, světlovlasou, bojovnou rasu, která vyhnala Ledové lovce z jejich pradávné země.

Tento národ, známý jako Seveřané, rozšířil farmy a vesnice podél celého pobřeží od břehu Větrných vod až po rokle Miraru. Válečníci Seveřanů zaháněli prosté Ledové lovce čím dál tím víc na sever, zatlačujíce skřety zpět do horských úkrytů a podněcujíce poslední Radu Illefarnů. Během 500 let od příchodu Seveřanů již Illefarn neexistoval – jeho obyvatelé odešli do Evermeetu.

Z Pobřeží pluli Seveřané na západ, zabírajíce a zakládajíce kolonie na hlavních ostrovech Rauthym a Gundarlun, a nakonec se rozšířili na všechny ostrovy v severním moři. Další odešli na sever, za Hřbet světa, a stali se opravdu divošskými barbary z Planiny ledového větru.

V následujících staletích se Ascalhom proměnil v Pekelnou tvrz, když padl do rukou zloduchů, a Eaerlann se zhroutil pod útokem nové orčí hordy. Elfové prchli na jih a spojili se se Seveřany, potomky Netheranů a trpaslíky, aby vytvořili to, co bylo později známo jako Padlé království. Tato říše měla krátký život a padla při další orčí invazi – i když při umírání zasadila skřetí rase úder, z něhož se ještě nevzpamatovala.

Historie Severu – Exodus elfů: 

Tento věk již zapomněl na elfí pevnosti. Když se elfové rozhodli opustit Sever a odcestovat do Evermeetu, jejich práce rychle zmizela, zanechávajíce jedině místa jako Stará cesta a zříceniny přístavu ve Vysokém lese, aby označovaly Eaerlannův průchod. A nejenom elfové zmizeli z dlouho obývaných domovů: lidský národ Netheril také stojí na okraji dějin.

Zkáza Netheril přišla v podobě pouště, jež pohltila Úzké moře a rozšířila kolem jeho břehů suchý prach a písek. Legendy tvrdí, že když si velcí čarodějové Netherilu uvědomili, že je jejich země ztracená, opustili ji, unikli do všech koutů světa a vzali si s sebou tajemství čarodějnictví. Pravděpodobnější je, že to byla pomalá migrace, jež začala před 3.000 lety a uzavřela se o 1.500 let později.

Ať už je pravda jakákoliv, čarodějové už v Netheril nežili. A severněji, kdysi velkolepá trpasličí pevnost Delzoun, padla během tvrdých dnů. A potom udeřili orkové. Orkové byli vždy nepřáteli Severu, vyrážející ze svých děr každých pár generací, kdy už normální lov nemohl uživit jejich stále narůstající množství. Tentokrát zaútočili ze svých jeskyní v Páteři Světa, vyletěli z opuštěných dolů v Šedých vrších, zavřeštěli ze ztracených trpasličích pevností v Ledových horách, vyběhli z pohřebních komplexů v Netherských horách a vylezli z děr Vysokých Měsíčních hor. Nikdy dříve či později se neobjevilo tolik orků. Delzoun se rozpadla ještě před tímto náporem. Netheril, bez čarodějů, zmizela z povrchu země. Eaerlannští elfové osaměle odolávali útoku a s pomocí entů z Turlangu a dalších neznámých spojenců dokázali odsunout poslední dny své říše ještě o pár století.

Na východě Eaerlanné postavili pevnost Ascalhorn a obrátili ji k uprchlíkům z Netherilu, jelikož Netherané vystavěli ve Vysokém lese město Karse. Prchající Netherané založili Llorkh a Loudwater. Jiní putovali do hor, kopců a slatin severně a západně od Vysokého lesa a stali se předky Uthgardtu a zakladateli Stříbroluny, Everlundu a Sundabaru.

Historie severu – síla lidí

Podél pobřeží, tam kde kdysi býval elfí Illefarn, moc lidí opět vzrůstala. Kupci z jihu, kmeny ze severu a námořníci ze západních ostrovů vytvořili kolem obchodního místa u přístavu vesnici, nejdříve známou jako Nimoarova pevnost podle uthgardtského vojevůdce, jehož kmen zchátralou ves obsadil a opevnil. Nimoar a jeho následníci, známí jako Vojevůdci, vedli lid z Hlubiny (jak ji nazývali lodní kapitáni) v téměř prohrané válce proti trolům. V poslední rozhodující bitvě trolové prolomili opevnění a vše se zdálo ztraceno – dokud magie Ahghairona ze Stříbroluny nezvrátila jazýček vah v neprospěch trolů a naprosto je nezničila.

Ahghairon, dědic odkazů a učení Netherilu, zůstal v Hlubině a ve svých 112 letech znovu zachránil město – tentokrát před sebou samým. Učinil to tak, že ustanovil Pány Hlubiny. Město se rozrostlo na největší na severu a možná i v celém Faerunu. S Hlubinou jako pevným bodem se civilizace opatrně propracovávala do divočiny. Illuskan (nyní Luskan) byl sebrán orkům. Hřmící vody, Llorkh, Triboar, Dlouhé Sedlo, Secomber a další města byla osídlena průkopníky z Hlubiny, podporovanými hlubinskými obchodnickými rody.

I když od poslední orčí invaze už uplynula celá staletí, sváry stále trvají. Kupce, poutníky a města sužují barbaři, po mořích se plaví seveřanští piráti a nedávno prošla zemí válka. Luskan, nyní zuřivé kupecké město známé tím, že poskytuje přístav (a podporu) pirátům, vyhlásilo válku ostrovní říši Ruathymu za projev pirátství proti jedné z mála zákonných luskanských kupeckých lodí. Válka zuřila téměř rok a Ruathym pomalu ztrácel půdu pod nohama. Když se zdálo, že Luskan konečně vyhraje námořní válku a vylodí se na ostrově, vstoupil do hry Svazek Pánů. Pohrozili Luskanu válkou, pokud šarvátky ihned neskončí. Luskan se vzdal svých plánů na invazi, jelikož nemohl účinně bojovat na dvou frontách.

Napětí mezi Luskanem a Ruathymem je stále velké a jejich lodě se při setkání často ostřelují. Vláda Ruathymu nedávno vyslala do kopců ostrovní říše dobrodruhy, aby vypátrali žoldnéře, kteří zabíjejí kupce, farmáře a dřevorubce. Ruathym věří, že Luskan stále udržuje na ostrově námezdné zbrojnoše a pokouší se zvítězit rozvracením a terorismem, když nemohl vyhrát v boji.

Daleko na severu Desetiměstí dokončilo přestavbu poté, co bylo téměř zničeno příšernou armádou Akara Kessela. S pomocí barbarů žijících v blízké tundře postavili a opravili svá města, zasadili rozptýlenou zeleň a (to je nejdůležitější) zvýšili morálku svých obyvatel. Nedávno tudy projížděl obchodník se 17 vozy vzácného dubového dřeva a povídal, že bylo téměř nemožné odlišit, kdo je barbarského původu a kdo ne. „Žijí společně!“ prohlásil ohromeně.

Historie Severu – Nedávná historie Severu: 

V unavených letních měsících roku 1367 sestoupila z Páteře Světa nezměrná horda orků, zamýšlející dostat se na jih do obchodních zemí Severu. Tato armáda orků, vedená Králem Greneirem, si prorazila cestu jižně mezi Měsíčním a Chladným hvozdem a zastavila se zrovna před Citadelou Mnoha šípů.

Král Obould, orčí vládce Citadely Mnoha šípů, se zhrozil při vyhlídce další orčí hordy, navzdory skutečnosti, že by mohli spolupracovat proti lidem Severu a zplozencům z Pekelné tvrze. Šamané jeho kmene však předvídali zrádný pád citadely – a pověděli králi, že ho druzí orkové zlikvidují.

Takže když se Král Greneire a jeho horda 150.000 orků objevila na planině před Citadelou Mnoha šípů, byl to temný den. Král Obould oznámil svým přívržencům, že horda na pláních je má vypudit z domova a vyhnat je sbírat mršiny na planiny. Přísahal u Gruumshe jako svědka, že Citadela Mnoha šípů povraždí ty zrádné orky „jako elfy během karnevalu“.

Po čtyři měsíce udrželo 40.000 orků uvnitř citadely své pozice. Útok za útokem se vrhal na vysoké zdi pevnosti, ale ztráty útočníků byly mnohonásobně větší než obránců. Nicméně životní podmínky v opevnění – ani dříve příliš dobré – si vybíraly krutou daň.

Bitva o Citadelu Mnoha šípů vyvrcholila během prvního týdne Uktaru. Když se další vrstva sněhu snažila zakrýt shromážděné orky, Král Greneire poslal zbytek své armády proti citadele. Prolomili brány a v nárazech mečů bojoval ork proti orkovi. Zatímco se oba králové navzájem hledali kolem hradeb, v pevnosti vypukl požár.

Orkové, kteří přežili bitvu, pořád mluví o nadlidském hrdinství obou králů, kteří spolu bojovali před svými jednotkami. Nakonec Král Obould proklál Greneira svým dlouhým mečem, avšak sám byl velmi vážně zraněn, než Greneire vydechl naposled. Orkové opět vyrazili do boje a nikdo si není jistý, co se stalo s Králem Obouldem.

Z kouře a sněhu se vynořili vítězové konfliktu: trpaslíci z Klanu Válečné Koruny společně s jednotkami ze Stříbroluny. Tito noví útočníci proběhli roztříštěnými branami a rychle vyhnali vyčerpané orky z pevnosti do divočiny.

Král Emerus Válečná Koruna nyní vládne Citadele Mnoha šípů, ačkoliv trpaslíci nyní nazývají město jeho starým jménem Felbarr. Mnozí na Severu na něj však stále odkazují jako na Citadelu Mnoha šípů, jelikož jsou zvědaví, jestli dokáže odolat další orčí hordě. Král Emerus povolal všechny trpaslíky k obraně citadely a zprávy o nových zlatých a stříbrných žilách se rychle šíří trpasličí společností.

Historie Severu – Návrat Bestie (1367 – ?): 

Mudrci, filozofové, dějepisci a kněží cítí v mrazivém vzduchu špatnou předzvěst. Předvídají pomalé změny během následujícího desetiletí, ale během života člověka zrozeného v první den této epochy. Věří, že bestie, která kdysi ovládala tuto zem, plánuje svůj návrat, aby se domohla toho, co jí právoplatně patří, uvěznila a zotročila krále. Kde kdysi panovali elfové, nyní vládnou lidé, ale jejich obrana – stejně jako u všech předešlých civilizací – je přinejlepším slabá.

Historie Severu – 1368, Rok Praporu: 

Zatímco se trpaslíci usídlili na zimu v nově získaném městě Felbarr, skupina Zhentarimy podporovaných dobrodruhů vtrhla do Jeskyně Velkého Červa a zavraždila Elrema Moudrého, šamanského vůdce kmene Velkého Červa. Když se kmenoví válečníci vrhli do řad zlých dobrodruhů, teleportační magie přenesla nejméně tři – a také velkou část pokladu ukradeného Elremovi – do bezpečí.

Podle Themrina, současného šamana kmene, Elrem slíbil, že bude „dohlížet na kmen v duchovní formě, když je má smrtelná schránka zničena.“ Navzdory Elremovu ujištění kmen vytrpěl tvrdou zimu, která zahrnovala těžký sníh, špatné úlovky a sníženou morálku.

Důvěryhodní návštěvníci barbarského tábora vypráví, že Themrin a Gweshen „Železná ruka“ Talistars nosí jakýsi druh brnění vyrobený z kostí Erlema. Toto použití těla dřívějšího šamana jako „ochrany“ bylo jistě ustanoveno skrze snové vize. Brnění vypadá podobně jako pružné kožené brnění, ale zdá se, že odvrací rány a chrání stejně dobře jako plná plátová zbroj.

Nesme zaznamenala drastický nárůst počtu trollích útoků ve Věčných močálech a různé zdroje potvrzují, že cosi vyhání trolly ze slatin. Co stojí za úprkem trollů, má zůstat tajemstvím po zbytek roku, jelikož družiny dobrodruhů se vyčerpávají na nekonečném přísunu trollů, kteří opouští bažiny.

V nejpřekvapivějším pohybu roku se Kmen Modrého Medvěda, vedený šamanem Tanta Hagara, vydal na zloduchy ovládanou Pekelnou pevnost. I když některé zdroje oznámily krátký boj o politickou moc nad městem, Tanta Hagara se stal novým vládcem města.

Historie Severu – 1369, Rok Rukavice: 

Bouřlivé ovzduší Pekelné tvrze bylo stále živnou půdou pro dobrodruhy. Skupina Harfeníků vnikla s použitím krycí magie do města a odhalila, že Tanta Hagara je ve skutečnosti žena. Toto odhalení však nijak nepoškodilo pověst náčelníka Modrých medvědů a město na odhalení odpovědělo napadáním karavan na cestě do Sundabaru. Navíc bylo vysláno několik výprav tanar’ri, aby potrápily Citadelu Mlh, Sundabar a Stříbrolunu. Tanta Hagara informovala své „věrné jednotky“, že v těchto městech existují brány, jež mohou umožnit dalším tanar’ri „přidat se k nám v blízké slavné bitvě, kdy převezmeme kontrolu nad celým Severem!“

Alustriel seslala mocná kouzla na obranu Stříbroluny před útočícími tanar’ri a město útok nijak nepostihl. Pán mlh z Citadely Mlh podobně pomohl při obraně své pevnosti, i když se šíří zprávy o pomoci entů z Vysokého lesa.

Sundabar utrpěl útokem z Pekelné tvrze, jelikož zloduši prolomili hradby a vtrhli jako lavina do městských ulic. Zatímco dobrodruzi bojovali s příšerami, Helm Dwarfriend vedl velký kontingent městských strážných, aby vyhnali zbylé nepřátele ze Sundabaru. I tak odešly nestvůry z města s uspokojením z toho, že město při odchodu alespoň podpálily. Během dvou dnů však byly ohně uhašeny a Sundabar je již po útoku přestavěn.

V půli Eleasiase se k uším Tanta Hagary, vládkyně Pekelné tvrze, donesly pověsti, že Turlang, mocný ent obývající severní Vysoký les, aktivně bránil lesy poblíž Citadely Mlh. Novina o tom,že Turlang pomáhá Pánu mlh, nezůstala nepovšimnuta a přesvědčení, že v Citadele Mlh je ukryt mezi-dimenzní artefakt, jedině zvýšilo zájem čarodějnice.

Tanta shromáždila armádu sestávající z více než 100 tanar’ri a dalších příšer a také 500 členů kmene Modrého medvěda, aby srovnala Citadelu Mlh se zemí. Ale zatímco zlé jednotky pochodovaly do Vysokého lesa, Pán mlh spustil vlastní plán. Dva agenti Harfeníků, bard jménem Cryshana Fireglen a kněz Mystry známý jako Kouzelná zmije, pronikli do Pekelné tvrze v přestrojení za členy kmene Modrého medvěda. Každý z nich nesl část mezi-dimenzního artefaktu zvaného Dveřníkův krystal.

Dveřníkův krystal je artefakt ve tvaru trojcípé hvězdy, jenž je vyroben z onyxu a neznámého kovu, který obtáčí drahokam. Každý cíp hvězdy je samostatný kus, a tyto mohou být spojeny do artefaktu, nebo rozděleny na tři mocné magické předměty. I když může být krystal použit různě, hlavně byl vytvořen k ochraně, včetně mýtických a dalších obran. Podle legendy byl stvořen mocným lichem, který jej používal, aby učinil kleriky bezmocnými a zbavil je jejich schopnosti odvracet nemrtvé a zrušit nekromantskou magii.

Pán mlh měl pro Dveřníkův krystal jiné využití, ale potřeboval dobrovolníky, kteří by dopravili dvě části krystalu na přesné místo uvnitř chráněného města Pekelná tvrz. Vlastně potřeboval dva dobrovolníky, kteří by byli ochotni obětovat své životy za zničení zloduchů z Pekelné tvrze navždy. Kouzelná zmije a Cryshana souhlasili se sebevražednou misí. A tak dva Harfeníci s částmi krystalu čekali, až Pán mlh aktivuje magii svou třetí částí, čímž rozerve Pekelnou tvrz vedví. Když oslepující nachový záblesk energie ozářil nebe nad tvrzí, nikdo neměl čas podivovat se nad tím.

Síla Dveřníkova krystalu přinutila magii vystupňovat se nad městem, což způsobilo výbuch, který otřásl zemí v okruhu více než stovky kilometrů. Stejně rychle jako se zhroutila magická ochrana kolem Pekelné tvrze, krystal uvolnil magickou energii v explozi, jež srovnala všechny budovy ve městě se zemí a na místě, kde stávala Pekelná tvrz, nezůstalo nic než pár kamenů. Ve zříceninách nezůstal nikdo živý; vše bylo tiché a bez života.

Jednotky tanar’ri z Pekelné tvrze si nebyly jisty, co se stalo, ale cítily otřesy, když Dveřníkův krystal vybuchl. Bojovaly o holé životy, když je entové, korredi, kentauři, satyrové, dryády a všechna stvoření z Vysokého lesa – včetně obránců Citadely Mlh – drtila a zarážela do země. V bitvě padl jeden z nejvýznamnějších vládců Severu, ale vzal s sebou do hrobu alespoň šest tanar’ri. Faurael Blackhammer, pán ochránce Triboaru, padl po boku svých lidí před závěrem konfliktu.

Během týdne po poslední bitvě s Pekelnou tvrzí zablokovali entové průchod dále na sever na soutoku řek Delimbiyr a Krvavé. I když se entové málo starají o procházející lovce a dobrodruhy, všechny karavany směřující na sever do Sundabaru se musely vrátit – a entové nevyjednávají.

Při další nehodě vyčítané Turlangovi byl Tumstonský průsmyk zavalen strašlivou lavinou. Tato poslední pohroma oddělila Horní údolí od hlavních sil lidí. Cestování do oblasti dříve zabrané Pekelnou tvrzí nyní zůstalo jen pro dobrodruhy a jiné odvážné poutníky.

Pána mlh se někteří z nejmocnějších čarodějů Říší, včetně Elminstera ze Stínového údolí a Khelbena Arunsuna, opakovaně ptali na nynější umístění Dveřníkova krystalu. Hodně zdrojů tvrdí, že kousky krystalů byly opět rozhozeny mezi dimenzemi, ale nikdo si není jistý.

Poblíž Nesme byl odhalen důvod trollího exodu. Mlžní a mrační obři se zabydleli v mokřinách a vyhnali trolly z nové „domoviny“ obrů. I když nikdo neví, kolik obrů přišlo do Vysokého močálu, odhady míní až několik set. Ve vzduchu kolem Evermooru se neustále vznáší hustá mlha, dokonce ještě stálejší a hustější než před příchodem obrů. Mnozí věří, že tyto mlhy jsou dílem mračných obrů, ale nikdo si není jistý.

Alustriel ze Stříbroluny vyslala stráže, aby prošetřily východní hranice močálu, a strážní se vrátili se zprávami o shromáždění přibližně 20 mlžných obrů, kteří byli „v dobré náladě a docela přátelští“, na místě dříve zamořeném trolly.

Strážci z blízkého Nesme neměli takové štěstí, když vběhli do klanu násilnických mlžných a mračných obrů, kteří házenými kameny téměř rozprášili jednotku. Navíc se do Nesme přivlekla skupina dobrodruhů s hrozivými popáleninami, kteří oznámili, že v táboře mlžných obrů narazili na černého draka. Takže to vypadá, že nyní nazývají močál domovem jak dobří tak zlí obři.

Historie Severu – 1370, Rok Korbele: 

Dříve než jaro osvěžilo Divoký Sever, zprávy o entech shromažďujících se ve Vysokém lese dorazily do všech severních měst. Zdá se, že se všechny bytosti z lesa zmobilizovaly, aby obnovily Vysoký les po pádu Pekelné tvrze. Něco stále spočívá pod ruinami Pekelné tvrze, jelikož se Skupina Nefritového srdce ještě nevynořila z hlubin pod městem. Entové mezitím zablokovali přístup k ruinám a uzavřeli jakékoliv zlo, které číhá hluboko z dohledu lidí.

Ale na Severu se děje ještě něco. Luskan si stále pohrává s myšlenkou války, svádějíc sousední města a držíc se mimo hněv Hlubiny. Barbaři stále vřou, připravení odpovědět útokem na nevinné výpravy do jejich posvátných míst. Stále kolují pověsti o zhentarimských agentech procházejících Padlé země a hledajících dlouho ztracenou mocnou magii Netherilu. A Divoké pomezí se stále hemží dobrodruhy.


Historie Stínového údolí

Historie Stínového údolí – pád Azmaera, posledního maršála drowů ve Stočené věži

Vláda drowů nad Stínovým údolím trvala přibližně do počátku 9. století údolního letopočtu (ú.l.), kdy rostoucí lidská populace přiměla temné elfy ke konfliktům s jejich nyní početnějšími sousedy. Lidé byli Údolňané, kteří o tisíciletí dříve překonali Dračí zátoku, uzavřeli mír s elfy z Myth Drannoru a usadili se na okrajích velkého hvozdu, jenž byl elfím domovem. Drowové brzy zjistili, že jsou neustále napadáni, a většina těch, kteří měli podzemní domovy, do nich uprchla. Posledním mocným vůdcem drowů byl Azmaer, maršál Stočené věže během jejích posledních dnů v držení drowů. Azmaer dohlížel na poslední ústup drowů tváří v tvář lidské expanzi a uhájil citadelu při ročním obléhání. Jelikož do věže získávali zásoby a otroky přímo z Podtemna, drowové ji mohli držet v podstatě věčně; jenže jeden lidský otrok (rodové kroniky v Údolích naznačují množství možných osob) otrávil studnu ve Věži a citadela pak byla snadno obsazena. Azmaerovo tělo nebylo mezi mrtvými nalezeno, což vedlo některé lidi k víře že uprchl do hlubin, aby se znovu přidal ke svému lidu. Uvědomíme-li si skutečnost, že by musel vládkyni vysvětlovat, jak mohl přijít o Stínové údolí, je mnohem pravděpodobnější, že pokud Azmaer přežil, uchýlil se do dobrovolného vyhnanství a skrývá se před lidmi i drowy. Jelikož se tato událost odehrála před nějakými 400 lety, je docela možné, že Azmaer stále žije.

Historie Stínového údolí – Ashaba prvním pánem Stínového údolí

Po převzetí Stočené věže a sejmutí drowského jha z lidu založili Údolňané Stínové údolí s trůnem moci přímo ve věži. Jeho prvním pánem se stal vodní čaroděj, který pomáhal při posledním útoku. Ashaba, jehož věk byl při zvolení vysoký, vládl poklidně dalších 40 let. Říká se, že když si uvědomil, že umírá, proměnil se ve vodu a spojil se s řekou. Od těch dob řeka, brod a Stočená věž nesou jeho jméno. Před smrtí si starý mág vybral jednoho z věrných zástupců jako nového pána Stínového údolí a následně jej také představil lidem. Navíc k poctě byl přívěšek, jejž nosil Ashaba, vybrán jako symbol vlády v Údolních zemích a vlastnil jej každý z následujících pánů.

Historie Stínového údolí – Joadath a Masakr Tyristů: 

Posledních sto let je příkladem těch nejlepších i nejhorších pánů Stínového údolí. Nikdo z nich nebyl rodákem z Údolních zemí, i když všichni tuto zemi uznávali jako svůj domov. Před stoletím byl pánem Stínového údolí Joadath, přísný omezenec, který popřel moc bohů, dobrých či zlých, a používal sílu k podpoře svého přesvědčení. Během té doby se odehrálo množství náboženských perzekucí, včetně masakru Tyristů na Strážném pahorku. Joadath byl nakonec zabit bestií ze spodní dimenze, vyvolané neznámou skupinou, která poté pokračovala v řádění v celém Údolí. Bestie byla zabita a Stínové údolí zachráněno díky zásahu čarodějů Aumryho a Sylune. Aumry byl prohlášen pánem Stínového údolí.

Historie Stínového údolí- Aumry vládne v míru: 

Nejdelší období poklidné vlády bylo za Pána Aumryho a jeho ženy Sylune (spíše známé jako Čarodějka ze Stínového údolí). Vládli více než čtyřicet let, v té době se rozšířil mír se sousedními údolími, státy a elfími národy. Právě pro tento mír a moc se Stínové údolí stalo cílem útoků a sabotáží Černé sítě (Zhentarimů). Usilovali (a stále usilují) o kontrolu obchodu od Měsíčního moře na Mečové pobřeží a toužili udělat ze Stínového údolí vazalský stát Zhentilské tvrze. Aumryho vláda skončila tragicky, když byl zabit zhentarimskými agenty.

Historie Stínového údolí – Jyordhan Falešný Pán: 

Pán Aumry byl zavražděn zhentarimskými agenty, kteří byli lapeni a zavražděni válečníkem Jyordhanem. Jyordhan, s Přívěskem Ashaby v ruce (symbolem vlády v Údolí), se následně představil jako nový pán a tak byl přijat lidem. Lidé netušili, že Jyordhan byl také agentem Zhentarimu, a že to celé byla léčka.

Jyordhan opustil Stočenou věž a místo toho se usídlil na Hradě Krag východně od Stínového údolí. Jeho dvůr byl brzy obsazen agenty Černé sítě. Když se lidé nakonec vzbouřili, Zhentilská tvrz poslala mírové síly, které měly podpořit Jyordhanovu vládu. Sylune, nyní si vědoma podvodu, ale stále pacifistka, udělala, co bylo v jejích silách, aby udržela Údolí zdravé a netknuté během Jyordhanovy zlé vlády.

Historie Stínového údolí – Khelben zabíjí Jyordhana:

Vláda Pána Jyordhana ve Stínovém údolí skončila, když se setkal s Khelbenem Arunsunem, také zvaným Černá hůl. Rozšířil se příběh, že Jyordhan přijal Khelbenovo pozvání k návštěvě Hlubiny a tam onemocněl a zemřel. Ve skutečnosti Jyordhan přepadl Khelbena, když mág odjížděl ze Stínového údolí, a Khelben ho zabil. Ať to bylo tak či onak, Khelben vlastnil Přívěsek Ashaby (symbol vlády v Údolí) a vrátil se s ním do Hlubiny, slibujíc, že pošle vhodného kandidáta na vládu. Jyordhan vládl pět let a bez jeho zájmu byl Hrad Krag opuštěn a jednotky Zhentilské tvrze vyhnány. Jyordhanův dříve vybraný nástupce byl Melvauntan jménem Lyran, ale bez Přívěsku byl pouhým uchazečem

Historie Stínového údolí – Páni volení lidem: 

Prohlášení lidu vytvořilo základ pro výběr pána Stínového údolí od vyhnání zlého Pána Jyordhana Khelbenem Černou holí. Obvykle předchůdce odstoupí dříve než umře a jím zvolený nástupce bude potvrzen většinou lidí. Tento systém má své nevýhody, jak bude ukázáno níže, ale dá se říci, že sloužil nezávislým, tvrdohlavým lidem z Údolí docela dobře. Vyhnuli se „genetické loterii, z níž vycházejí dobří byrokraté a špatní králové“ (citát ctihodného Elminstera). Symbolem vlády je Přívěsek Ashaby, předmět, který vlastnil původní čaroděj, a určoval právoplatného pána Údolí.

Historie Stínového údolí – Čas bez pánů: 

Během období, kdy Khelben Černá hůl vlastnil Přívěsek Ashaby (symbol vlády v Údolí), Sylune (vdova po zemřelém Pánu Aumrym) de facto vládla Stínovému údolí, ačkoliv se tyto roky nazývají Čas bez pánů. Sylune a skupina dobrodruhů, známá jako Manesova družina, se postarali o vyhnání vojáků Zhentilské tvrze a udržovali příšery mimo oblast Údolí. Stočená věž, tradiční sídlo vládců, zůstalo neobydleno od jeho opuštění zlým Pánem Jyordhanem, a ani Sylune ani její společníci z Manesovy družiny si nepřáli přijmout úřad vládce. Za čas odešla Manesova družina za jinými dobrodružstvími do jiných zemí.

Historie Stínového údolí – Doust Sulwood se stává Pánem Stínového údolí:

Tři zimy poté, co porazil zlého Pána Jyordhana, Khelben Arunsun nalezl vhodného kandidáta, který by převzal vládu nad Stínovým údolím, nebo spíše skupinu kandidátů. Byli to Rytíři Myth Drannoru, nazývali se tak podle jejich zájmu v elfím území a jejich spojení s elfím lidem, a Khelbem jim dal Přívěsek Ashaby (symbol vlády) výměnou za služby poskytnuté jemu a Stínovému údolí. Jejich vůdce, hraničář Florin Falconhand, odmítl čest stát se vládcem. Byla tedy nabídnuta Doustu Sulwoodovi, který se stal novým pánem s podporou Florina a Sylune (vdovy po zavražděném Pánu Aumrym), a zřejmě také se skrytou podporou Khelbena.

Doust se opět zabydlel ve Stočené věži a vyhnal zbylé agenty Černé sítě. Také znovu zavedl mnoho z Ashabových demokratických ideálů, včetně Pánova Dvora, kde mohli všichni občané mluvit svobodně a předávat své stížnosti bez obavy z postihu. Doust vládl pět let a dokázal, že je schopným vládcem, milovaným lidmi. Obvyklá přítomnost Rytířů Myth Drannoru udělala hodně pro zajištění ochrany oblasti, zvláště před vpády Lyrana Nanthera Uchazeče. Lyran se měl stát Jyordhanovým jmenovaným nástupcem, ale po vyhnání Zhentarimu již nemá co nárokovat.

Historie Stínového údolí – Elminster se stěhuje do Stínového údolí:

Je třeba se zmínit, že během doby, kdy Doust Sulwood a Rytíři Myth Drannoru přijali roli Pána Stínového údolí, si zde Elminster zřídil své sídlo. Dosud skoro pravidelný návštěvník si zabral malou, opuštěnou věž pod kopcem Stará lebka a prohlásil, že je oficiálně ve výslužbě. Povaha výslužby je různá, od aktivního zapletení do místních záležitostí až po dlouhodobé dovolené v jiných dimenzích. Rodáci z Údolí pochopili, že se nemohou vždy spoléhat na to, že mocný mág bude doma v případě potřeby či nebezpečí, ale když je za těchto podmínek přítomen, vždy rád pomůže.

Historie Stínového údolí – Doust vybírá Mourngryma Amcathra jako nástupce:

Doust Sulwood, doporučený na místo Khelbenem Černou holí, vládl Stínovému údolí pět let. „Připadá mi to jako tisíciletí,“ často říkával a nuda dvorního života a lákání dobrodružství nakonec způsobily, že odstoupil ze své pozice a opět se přidal k Rytířům Myth Drannoru. Předal Přívěsek Ashaby (symbol vlády) jednomu z mladších Rytířů, hlubinskému šlechtici jménem Mourngrym Amcathra. Mourngrym byl vyslán Khelbenem z Hlubiny za jiným účelem, ale Doustovi se líbila mladíkova upřímná počestnost a jeho ochota převzít břímě ochrany malého státečku před nesčetnými nebezpečími. Čas ukázal, že to bylo velice moudré rozhodnutí.

Historie Stínového údolí – Setkání a svatba Shaerl a Mourngryma: 

Zapletení Khelbena „Černé hole“ Arunsuna do „výběru“ posledních dvou pánů Stínového údolí (Dousta Sulwooda a Mourngryma Amcathra) nebyly ponechány bez povšimnutí mocným jižním sousedem Údolí, Cormyrem. Byl vyslán agent, který měl zjistit Mourngrymovy pravé záměry a zajistit, že Údolí bude mít i nadále dobré vztahy s trůnem Purpurového draka. Tím agentem byla zlodějka jménem Shaerl Jeřabinková, vyslaná Vangerdahastem (i když všechny dokumenty o této záležitosti čirou náhodou shořely v Suzailu, takže jsou to jen klepy a pověsti). Shaerl nalezla více, než se od ní očekávalo, a zamilovala se do mladého Mourngryma. Ti dva se vzali a stali se pánem a paní Stínového údolí. Shaerlina věrnost nyní patří jejímu muži a zemi, jíž spoluvládne. Cormyrané měli pravděpodobně trochu jiné záměry.

Historie Stínového údolí – Mourngrymova vláda:

Od té doby, co byl doporučen na své místo odcházejícím Pánem Doustem Sulwoodem, byla vláda Pána Mourngryma Amcathra ve Stínovém údolí méně pokojná, než doufal. První bitva o Stínové údolí se odehrála v Roce Prince (1357 DR) a vojsko Stínového údolí porazilo vojáky Lyrana Uchazeče. Lyran se opakovaně pokoušel získat vládu, jak zamýšlel bývalý zhentský agent, Pán Jyordhan. I když byla významná, tato bitva bledne při porovnání s velkou bitvou, jež na stejném poli svedla vojska Zhentilské tvrze vedená Banem a Údolňanů během Doby nesnází (1358 DR/O PR). Když je odkazováno na Bitvu o Stínové údolí (bez čísla), obvykle se tím myslí druhá bitva. Navíc se Mourngrym musel vypořádat s velkým množstvím šarvátek, vpádů, možných invazí, výbuchů a dalších rozličných nebezpečí.

Mourngrym a Shaerl měli jedno dítě, Scottiho, kterému je nyní devět let. Podle místního zvyku není považován za dědice trůnu a jiný vhodný válečník či mág může převzít vládu tohoto malého státečku. Většina se domnívá, že Mourngrym si ponechá Přívěsek, dokud jeho syn nedosáhne plnoletosti, a poté odstoupí ve prospěch mladého Scottiho. Pokud se tak stane, bude to první případ, kdy vláda ve Stínovém údolí přejde na rodinného potomka.


Historie Ulgarthu:

Ulgarth byl osídlen velkým impériem Raurin, na vrcholu jeho moci. Když impérium zaniklo, zažil staletí barbarství. Během té doby vojevůdci několikrát sjednotili zemi. Vybojovali mnoho šarvátek s jinými barbary, zvláště z Durparu a Varu Zlatého. V roce 202 DR armáda Mulhorandu téměř zlikvidovala barbarské kmeny.

V roce 348 DR přišla do Ulgarthu skupina vyvrhelů prchajících před zákonem kněží-králů Mulhorandu. Zde nalezli úrodnou, téměř neobydlenou zem. Usadili se a začali vychovávat děti a pěstovat obilí. Tato nová společnost v Ulgarthu postupně sílila, zatímco její sousedé sílili rychle. Ale zatímco Durpar sílil následkem obchodu a filozofie rovnováhy, Ulgarth se zaměřil na hospodářské záležitosti. Ulgarthané vyvinuli velmi strukturovaný systém pánů a rolníků. V roce 1002 DR skončily staleté šarvátky mezi Durparem a Ulgarthem, jelikož tyto dvě země konečně dosáhly vyrovnané síly. Ale bojovaly spolu příliš dlouho, než aby si mohly úplně důvěřovat. Jelikož byla jejich společná hranice dobře chráněna z obou stran, obě země se vzdaly myšlenek na dobytí druhé.

Obchod mezi Ulgarthem a Zářícími zeměmi se stal základním činitelem pro oba národy. Ulgarth vyrábí mnoho věcí, s nimiž Durparané obchodují v celém světě. Na oplátku Durpar dováží mnoho exotických předmětů do Ulgarthu. Samozřejmě, že z toho durparští obchodníci vyjdou se ziskem. Současný král, Drasna Šťastný, pokračuje v neagresivní politice svého předchůdce.


#home

Historie Vastu: 

Před dvěma tisíciletími se Vast nazýval Vastar, orčí země. Byl rodištěm skřetích hord, které se šířily východně a překročily Dračí zátoku ve zchátralých loďkách, aby napadly elfy. Orky svrhli útočící trpaslíci, kteří založili Říši třpytného meče. Právě v té době přišli do Vastu první lidé, včetně mága Maskyra.

Vládnoucí trpaslíci stále bojovali s orky, takže Říše třpytného meče zažila snad jen 40 let skutečného míru. Orkové přemohli trpaslíky, a ti unikli vyvraždění pouze s pomocí lidských a elfích spojenců. Zbylí trpaslíci zanechali oblast nově příchozím lidem a odebrali se na východ, na jih a do izolovaných a skrytých komunit ve Vastu.

Nejúspěšnější z lidí byli dobrodruhové, jejichž hlad ukojilo zlato a jejichž žízeň uhasily velké skutky. To byla Doba slavných bláznů a najdou se tací, kteří tvrdí, že tento věk stále pokračuje, protože dobrodruhové stále vládnou městům Calaunt a Havraní útes. Orkové jsou dnes zkrocení, i když ne porobení, a obchod se v zemi Vast rozrůstá. Samozřejmě, že pro mnoho osob s dobrodružnou krví je to stále divočina, v níž každý může dokázat svou cenu.


Historie Zvonu v hlubinách:

Jedno z nejznámějších a nejzáhadnějších míst v oblasti Měsíčního moře, Zvon v hlubinách, je spojeno s legendární Severní tvrzí, ostrovním královstvím, jež bylo první větší pevností lidí v těchto chladných zemích. Severní tvrz byla velké a magické město a pod ochranou jeho magie začali lidé poprvé zatlačovat hordy orků a ovládat moře.

Moc Severní tvrze z ní udělala cíl orků, obrů a dalších zlých ras. Jelikož tyto nestvůry nebyly nakloněny akcím na moři, Severní tvrz vypadala bezpečně až do dne, kdy se (podle legend) shromáždilo 40.000 nelidských mágu, šamanů, čarodějů a knězů všech odporných ras na severním pobřeží Měsíčního moře a začali se modlit, sesílajíc pomstu svých bohů na lidské vetřelce. Bohové (alespoň někteří z nich) přišli a zahubili v zuřivosti své kněze za obtěžování, ale také potopili Severní tvrz do hlubin.

Nejvyšší místo Severní tvrze – její tenká, nyní rozpadlá věž – může být z lodí, které plují blízko, spatřena pod vodou. O to se ale nikdo příliš nepokouší, protože prý v těch místech straší původní obránci Severní tvrze, hledající druhy na hlídku nad Chladnými zeměmi. Za mlhavých nocí se dá zaslechnout až v Rovince zvon z nejvyšší věže, navzdory tomu, že je dávno potopená.


Historie drowů

Historie drowů, Sestup

Před touto rozhodující událostí toho o ilythiiri, čili „elfech z Jihu“, víme jen velmi málo. I tehdy byli známí jako „temní elfové“, pro barvu své kůže. Obývali džungle a deštné pralesy na jihu. Hrdý, bojovný, kulturně vyspělý (někteří mudrci elfího lidu říkají „zpustlý“) národ ilythiiri napadal všechny sousedy, včetně jiných elfích kmenů. Jejich kruté nájezdy a pustošení, nařízené bojovnou šlechtou a knězi jejich krutých bohů, Ghaunadaura a Lolth, donutily elfy, lidi, trpaslíky a další, aby se proti nim spojili.

Po potupné porážce v řadě obrovských magických bitev temní elfové uprchli do podzemních labyrintů, které dříve objevili. Tato událost, známá jako „Sestup“, znamenala konec drowů jako rasy žijící na povrchu.

Historie drowů, Temné války

Bojovná povaha drowů se nezměnila ani poté, co při Sestupu uprchli z povrchu před nepřáteli. Ve skutečnosti okamžitě zahájili řadu válek, aby vymezili oblasti v Podtemnu. Začali krást a ukořisťovat trpasličí magické předměty a používat je proti trpaslíkům – způsobili tak konflikt, který dodnes silně zuří.

Poté drowové bojovali mezi sebou, šlechtici proti šlechticům, kněží proti kněžkám, o vládu nad jejich novou říší. Tato totální válka skončila velkou magickou explozí, která prorazila klenbu největší trpasličí jeskyně, jíž ukořistili, velkého Bhaeryndenu. Strop se úplně zhroutil a pohřbil mnoho drowů a rozbitých trpasličích měst. Jeskyně, nyní otevřená k obloze, je známá jako Velká puklina. Přeživší drowí šlechtici shromáždili veškerý lid, otroky a vybavení, které jen mohli pobrat, a uprchli do Podtemna, kde nalezli nový domov. „Rozptýlení“ zapříčinilo vznik mnoha soupeřících, odloučených měst, v nichž drowové žijí dodnes.


Historie Údolí a Elfího dvora

Založení Údolních zemí o stovky let předcházelo vytvoření některého z existujících Údolí a letopočet známý jako údolní letopočet stále připomíná, kdy lidé dostali svolení usadit se v zemích severně a západně od Vnitřního moře. Většina současných Údolí je poměrně nová, starší jsou dávno opuštěná, zničená či obsazená. V těch dávných dnech, kdy Suzail a Chondathan (nyní zvaný Saerloon) byly pouhými pobřežními obchodními městečky, elfové, kteří vládli tomuto lesu, zvážili požadavek osadníků z Východu – uprchlíků a farmářů z dalekého Impiltutu a Damary. Tímto požadavkem bylo farmařit a obydlet okraje velkého hvozdu Cormanthoru, zvláště v úrodných údolích podél řek Arkhen a Ashaba. Tito nově příchozí si nepřáli kácet nebo čistit obydlený les, ale pouze se usadit v úrodných oblastech na jeho okrajích, a na rozdíl od jiných podobných osadníků (jako například Sembie) požádali o svolení.

Páni z Elfího dvora uznali tento požadavek výměnou za pomoc těchto nových Údolňanů proti vnějšímu útoku jak příšer (orkové a skřeti ze země Thar), tak i lidí (vzrůstající moc Cormyru a Sembie). Na paměť této dohody lidé a elfové postavili Stojící kámen, který se tyčí na místě, kde se nyní střetává Cesta Měsíčního moře s Rauthauvyrovou cestou, která vede z Essembry do Rovinky. Ode dne vztyčení tohoto kamene se počítá údolní letopočet. Podle uzavřené dohody měli Údolňané osídlit jen ty oblasti, které nebyly zalesněné a elfové v nich nepřebývali. Jak elfí les ustupoval pod sekyrami dalších vetřelců a osadníků, stará Údolí zanikala a na okrajích hvozdu se objevovala nová. Lidé, dobří i zlí, od těch dob založili v Údolních zemích malé státečky, i když se kterékoliv Údolí, jež se protivilo dohodě, muselo vypořádat s ostatními. Každé Údolí je velkou směsí farem a políček, s několika rozházenými usedlostmi a obvykle jedním centrálním tržištěm, hlavním městem či centrem Údolí. Tato centra jsou často, ale ne vždy, pojmenována po dolině, v níž leží, což jen zvětšuje zmatek ohledně území, jaké Údolní země vlastně zabírají.

Údolí nejsou městské státy, jelikož se jejich největší seskupení obyvatel dá těžko počítat za město, a také postrádají obranné hradby, běžné v celém Západním vnitrozemí. Nejsou ani skutečnými státy ve stylu Cormyru či Sembie – představují prostě určitý střed, kde nejsou ničím více, ani méně, než Údolími.

Každé Údolí má trochu odlišné zákony, zvyky a vojenskou organizaci. Mnoho z nich v těžkých dobách spoléhá na pomoc charismatických hrdinů a skupin dobrodruhů a velké množství těchto osob používá tuto oblast jako základnu. Tuto přitažlivost pro dobrodruhy ještě zvyšuje mnoho elfích a předelfích ruin a odchod Elfího dvora do Evermeetu, což hvozd odkázalo průzkumům a vykořisťování.

Historie Údolí je plná bitev a útoků na různé členy. V Roce červa (1356 ú.l.) podniklo Zjizvené údolí pod vedením Lashana Aumersaira hodně rychlých útoků a dobylo několik okolních zemiček. Seskupení sil jiných Údolí spolu se Sembií, Cormyrem a Zhentilskou tvrzí útočníky rozdrtilo a obsadilo Zjizvené údolí. Během Doby nesnází (1358 ú.l./0 PR) napadla Stínové údolí Zhentilská tvrz. Nedávno připojily Údolní země své síly ke sjednocené armádě Krále Azouna IV. z Cormyru, aby pomohly odvrátit tuiganskou invazi (1360 ú.l.).


a

Příběh Gondegala Ztraceného krále:

Arabel, dlouho pod nadvládou Cormyru, se na čas stalo centrem impéria jednoho vojáka. Tím vojákem byl Gondegal, Ztracený král, který se v Roce Draka (1352 DR) pokusil získat své království s centrem v Arabel a rozšiřující se na sever k Horám Pouštních úst, na jih k Wyverním vodám, na západ k farmám Večernice a na východ k Tilverské průrvě a horským průsmykům.

V letech poté lidé říkali, že Gondegal nedosáhl dále než jeho meč. Nemohl udržet žádné své území proti moci Cormyru, Sembie, Údolí dýky, Tilvertonu a několika dalších Údolí – všech, kterým pil krev kvůli získávání trůnu.

Gondegal nevládl ani celé období. Oficiálně vládl sotva osm dní, zbytek své vlády bojoval tady a tam proti nepřátelům v zemích, které zabral. Jeho jednotky byly z velké části žoldnéřské a pokladnice byla téměř prázdná a brzy se vyprázdnila úplně. Jedné noci Gondegalovy jednotky prostě zmizely před postupujícím vojskem Cormyru a byly pryč. Král Azoun IV. převzal Arabel následujícího rána bez jediného máchnutí mečem.

Nikdo nenašel Gondegalovo tělo. Ví se, že utekl na sever a potom na východ, přes Teshskou vlnu, ale potom se jeho osud stal věcí odporujících si řečí a pověstí. Někteří věří, že stále žije s dvacítkou nebo více věrných následovníků, udržujíc dvůr někde v divočině, pečlivý a nemilosrdný bandita, který se stará, aby nikdo nepřežil útok a nemohl mluvit. Když se občas ztratí celá karavana na cestě mezi Vysokým údolím a vzdáleným Impilturem, v krčmách se mu dává vina.

Gondegal prý byl vysoký, šedovlasý válečník významných osobních schopností a inteligence. Jeho znakem je šedá vlčí hlava s červenýma očima. Strážci karavan varují obchodníky, aby posílili doprovod na určitých cestách, „jinak jejich zlato brzo ozdobí Gondegalův trůn“. Gondegal byl skvělý bojovník a poněkud zmatený ve svém sebevědomém neutrálním přesvědčení. Jestli ještě žije, není známo, jaké magické předměty či poklady vlastní a kdo mohou být jeho spojenci.

Gondegalovo panování mělo na krále Cormyru velký vliv, v té době ve svém druhém desetiletí vlády. Nejen, že byl Azoun nucen potlačit účinné povstání ve své vlastní zemi, ale ještě musel dávat větší pozor na věci mimo Suzail, aby se stal vládcem národů a ne pouze městského státu. Navíc, nekrvavý útok na Arabel byl Azounovou první zkušeností v čele své armády a radost z „osvobození“ lidí z Arabel mu stále zůstává.


Příběh Mrtvé trojice:

‚KLOUBY, KOULENÍ LEBKOU A PRÁZDNÝ TRŮN‘

Před dávnými věky existoval jen jediný bůh sporu, smrti a mrtvých, jenž byl znám jako Jergal, Pán Konce Všeho. Jergal podněcoval a sytil nesváry mezi smrtelníky i bohy. Když se bytosti navzájem zabíjely v honbě za mocí nebo v nenávisti, vítal je ve svém přízračném království věčné tmy. Jelikož všechny věci umírají, všechno nakonec přišlo k němu a během let vystavěl svou mocí království, kterému se nemohlo rovnat žádné jiné. Nakonec, samozřejmě, se unavil svými povinnostmi, jelikož je znal příliš dobře. Bez boje není nic a v nicotě je jen temnota. V takovém stavu je rozdíl mezi absolutní mocí a absolutní bezmocí neznatelný.

Během tohoto temného období povstali tři mocní smrtelní – Bane, Bhaal a Myrkul – kteří toužili po moci, jíž vládl Jergal. Tato trojice uzavřela strašnou dohodu, že buď získají takovou definitivní moc nebo přitom zemřou. Prošli celé Říše od severu k jihu a od západu na východ, hledajíce mocnou magii a kouzla a vzdorujíce smrti na každém kroku. Bez ohledu na to, jaké příšeře čelili či jakému kouzlu odolávali, tito tři smrtelníci vždy vyšli bez škrábnutí. Nakonec trio zničilo jednoho ze Sedmi Ztracených bohů a každý z nich uchvátil část jeho božské podstaty.

Trojice se poté vydala do Šedé pustiny a vyhledala Hrad Kostí. Probojovali se přes armády kostlivců, legie zombií, hordy nehmotných nemrtvých a tucty lichů. Nakonec stanuli před předmětem jejich celoživotního hledání – Kostěným trůnem.

„Mně patří tento trůn zla,“ vykřikl Bane tyran. „Zničím vás, než stihnete hnout prstem,“ pohrozil Bhaal zabiják. „A já uvězním vaši duši na věčnost,“ slíbil Myrkul nekromant.

Jergal se zjevil na trůnu s unaveným výrazem a řekl: „Trůn je váš. Již jsem převelice znaven touto prázdnou mocí. Vezměte si jej, chcete-li – slibuji, že vám budu sloužit a radit, dokud si nezvyknete na své nové postavení.“ Než mohla ohromená trojice odpovědět, Pán Mrtvých pokračoval: „Kdo z vás bude vládnout?“

Po této otázce začali ti tři mezi sebou bojovat, zatímco je Jergal lhostejně sledoval. Když se nakonec ukázalo, že by všichni zemřeli vyčerpáním, nebo bojovali věčně, Pán Konce Všeho zakročil. „Po tom všem, co jste obětovali, odejdete bez ničeho? Proč nerozdělíte úřady a nezasoutěžíte si o ně?“ otázal se Jergal.

Bane, Bhaal a Myrkul zvážili bohovu nabídku a souhlasili. Jergal uchopil hlavy tří nejmocnějších lichů a podal je trojici, aby se mohli utkat při koulení lebkami. Každý smrtelník rozkutálel lebku přes Šedou pustinu, jelikož se dohodli, že ten, komu se lebka dokutálí dále, zvítězí.

Malar Pán šelem právě tehdy přišel navštívit Jergala. Jakmile si rychle zjistil, že vítěz soutěže získá veškerou Jergalovu moc, pronásledoval tři lebky, aby se ujistil, že soutěž nebude pokračovat, dokud nebude mít šanci na část ceny. Bane, Bhaal a Myrkul opět začali bojovat, jelikož jejich sport byl překažen, a Jergal opět zasáhl. „Proč nenecháte rozhodnout Paní Štěstí, takže se nebudete muset dělit s Bestií?“

Trojice souhlasila a Jergal odlomil tři své kostnaté prsty a podal je hráčům. Když se Malar vrátil z lovu lebek, zjistil, že trio právě dokončilo hru s klouby.

Bane vítězoslavně zakřičel: „Jako vítěz si vybírám vládu nad celou věčností jako naprostý tyran. Mohu způsobit zášť a spory podle rozmaru a všechno se mi bude v mém království klanět.“

Myrkul, který vyhrál druhé místo, prohlásil: „Ale já si vybírám mrtvé a tím jsem doopravdy vyhrál, jelikož vše, čemu vládneš, Bane, nakonec bude mé. Všechno musí umřít – dokonce i bohové.“

Bhaal, jenž skončil třetí, namítl: „Já si vybírám smrt a jen v mých rukách je, že vše, čemu vládneš Pane Bane, nakonec přijde k Panu Myrkulovi. Oba mě musíte mít v úctě, jelikož mohu zničit tvé království, Bane, zabitím všech tvých poddaných, a také mohu vyprázdnit tvé království, Myrkule, mávnutím ruky.“

Malar zklamaně zavrčel, ale nemohl nic dělat, a opět pro něj zůstaly jen bestie.

A Jergal se jen usmál, jelikož byl volný.


a

Příběh Osudové mince:

Staré pověsti vypráví, že štěstí hraje v životě každé osoby důležitou roli. Když vstoupí nově narozené dítě do Říší, Tymora hodí mincí vytvořenou z pozůstatků původní bohyně štěstí, Tyche. Když je ve vzduchu, Beshaba si vybere – měsíc (panna) či plášť (orel). Pokud Beshaba uhodne, osoba je prokleta neštěstím po zbytek svého života. Pokud tipla špatně, Šťastná Dáma se usmívá na toto dítě až do smrti. U některých vzácných osob dopadne mince na hranu – a tito lidé bez štěstí mohou vytvářet své vlastní osudy, jelikož mají nad svým životem více svobody než sami bohové.


Příběh Pramene jednorožce:

Bardové a mudrci předávají příběh, že Pramen jednorožce je ve skutečnosti Pramen života a kolébka plodnosti. Všechny přírodní rasy prý povstaly z lůna Chauntey na Toril skrze zdroj této řeky a poté se vydaly dolů podél Pramene jednorožce do světa. Někteří tvrdí, že dcera Chauntey obývá zdroj řeky, aby uváděla nově zrozené do světa, zatímco jiní si myslí, že se o to stará Shialla.

Bez ohledu na pravdu se elfové, korredé a půlčíci shodují na tom, že Pramen jednorožce je zasvěcen životu a jedná se o místo neuvěřitelné čistoty. Výsledkem je, že pro všechny tři rasy jsou silným tabu dlouhé výpravy proti proudu řeky, jelikož pokud bude řeka znečištěna, již nikdy se na Torilu nezrodí nová rasa.


a

Příběh Sester Světla a Temnoty: 

To bylo zrození světa a nebes. Poté, co Pán Ao stvořil Svět Říší, dlouhou dobu existovala jen prázdnota, mlhavá říše stínu, než byly světlo a temnota rozděleno. V tomto šerém chaosu kráčelo 13 pánů stínu, Shadevari – zda odkudsi přišli nebo jsou dětmi samotného stínu, nikdo neví.

Nakonec se tato prvotní podstata přetvořila do nádherných bohyň dvojčat, které byly jako jin a jang; byly si tak blízko, že myslely jako jedna bytost. Bohyně Dvou tváří vytvořila božská těla z křišťálové koule a společně je zaplnily životem, jenž zformoval Matku zemi, Chaunteu. (I když Chauntea zmenšila svou podstatu, aby obsahovala jen Abeir-Toril, na počátku ztělesňovala veškerou podstatu Světa Říší.) Tento nový vesmír byl osvětlován tváří stříbrovlasé bohyně, která se nazývala Selune, a zatemňován kadeří černovlasé bohyně, Shary, ale neexistovalo v něm horko či oheň.

Chauntea prosila o teplo, aby mohla vychovat život a živé bytosti na planetách, jež byly jejím tělem, a Dvě sestry, které byly Jednou, se rozdělily, jelikož poprvé měly dvě mysli. Stříbřitá Selune bojovala se svou temnou sestrou o to, zda přinést další život světům. Během tohoto velkého vzplanutí byli ze zbytku božské války mimo jiné stvořeni bohové války, chorob, vražd a smrti. V jedné chvíli během bitvy Selune využila výhody a dostala se přes čas a prostor do země věčného ohně. Bojujíce s bolestivým žárem, který ji nebezpečně pálil, odlomila kousek tohoto věčného plamene a zapálila jedno z božských těl, takže hořelo na obloze a oteplovalo Chaunteu.

Rozzuřená Shar zdvojnásobila útok na své zraněné dvojče a začala sfoukávat světlo a teplo v křišťálové kouli. Opět Selune vydala kus sebe samé a vytrhla božskou podstatu magie ze svého těla. Zoufale ji mrštila po své sestře v obraně života v kouli. Tato podstata vstoupila do Shary, vyrvala z jejího těla stejný kus energie a přetvořila se za ni v bohyni magie, dnes známou jako Mystra, ale tehdy jako Mystryl. I když byla Mystryl složena z magie světla i temnoty, napomohla své první matce Selune a umožnila jí zvítězit nad její mocnější, temnou sestrou. Sužovaná hořkostí porážky, Shar slíbila věčnou odplatu.

Bohyně dvojčata soupeřily po tisíciletí, zatímco na Torilu a jiných planetách opatrovaných Chaunteou bojoval život o existenci. Shar zůstala mocná, ale hořce osamocená, zatímco Selune narůstala síla, jelikož často čerpala energii z jejich spřízněných Dcer a Synů a podobně smýšlejících božstev. Během let Shar opět nabyla sílu, s pomocí shadevari, kteří dávali přednost tmě před oslepujícím světlem, a kteří se plížili Říšemi a snažili se stavět světlo a temnotu zpět do stinného chaosu. Sharino spiknutí k přetvoření světa podle jejích přání bylo překaženo, když Aztuh Vysoký, dříve největší ze smrtelných mágů a nyní manžel Mystry (vtělené následnice Mystryl), přišel na způsob, jak uvěznit shadevari do malých křišťálových kuliček umístěných za okrajem světa, když vytvořil iluzi říše stínu. Páni Stínu se to vydali prozkoumat a dříve, než odhalili trik, Azuth shadevari uvěznil Stínovou hvězdu, klíčem stínu vykovaného Gondem. Azuth potom mrštil klíč do nekonečných dálek kosmu a umožnil životu vzkvétat v milující náruči Chauntey.


Příběh Vyvolených Mystry:

Důvod, proč Mystra, bohyně magie, vložila část své božské moci na smrtelníky, není znám. Jednou z nejoblíbenějších teorií (a také tou, která má větší podporu ve světle dalších činů bohyně v té době) je ta, že Mystra předvídala Dobu nesnází (a svou porážku rukou Helma) a rozhodla se předat část své moci smrtelníkům, aby zajistila, že její nástupkyně (magie znalá Půlnoc, jak se ukázalo) bude mít téměř nesmrtelné spojence v zápase proti plánům bohů (nyní mrtvých bohů Bana, Myrkula a Bhaala), kteří přivodili Dobu nesnází, když ukradli Desky osudu. Teorie dále naznačuje, že Mystra informovala Azutha přibližně v Roce povstávajícího ohně (0 ú.l.), více než 1300 let před Dobou nesnází, že část její moci musí být předána do rukou smrtelníků, kteří poté byli nazýváni Mystřini Vyvolení. Tato moc by dřímala v tělech těchto smrtelníků a Mystra by ji mohla použít pouze s jejich svolením. To dalo Vyvoleným vrozenou schopnost rychlého léčení a mnohem delší život, než mají běžní smrtelníci. Mystra uvažovala, že tito smrtelní dokáží povolat její moc, a tudíž získat různé zvláštní schopnosti, ale že tyto síly nebudou nikdy soupeřit se silami bohů.

Bohyně veškeré magie poté začala s výběrem smrtelníků, o nichž si myslela, že budou vhodní. Jedním z prvních byl mladý mág Elminster a nadějný čaroděj jménem Khelben Arunsun. Oba dokázali, že jsou hodni a schopni přijmout její moc. Avšak Mystřiny dřívější pokusy vložit svou sílu na smrtelníky nebyly vždy úspěšné, a tak si uvědomila, že jen několik málo jedinců je natolik odolných, aby v sobě mohli udržet takovou moc, aniž by byli zničeni či zkaženi. I když někteří lidé kromě Elminstera a Khelbena mohli být dostatečně silní, je možné, že dlouhý život před návštěvou Mystry je poslal na cestu, z níž se nemohli odchýlit. Ať už byl důvod jakýkoliv, problém musel být vyřešen. Aby se vyhnula potížím, Mystra zosnovala plán, jak na svět přivést osoby, které by mohla vychovávat a přizpůsobovat své síle již od samého počátku jejich života.

Za jejich otce si vybrala nejlepší vzor člověka, jaký mohla najít: Dornala Stříbrorukého, šlechtice a bývalého Harfeníka, který žil v Letohradu. Mystra poté ovládla tělo Elue Shundar, půlelfí čarodějky, která Dornala přitahovala. Mystra odhalila svou přítomnost a plán Elue, která šťastně a nadšeně souhlasila, aby bohyně využila její tělo. A tak se z Elue trochu proti své vůli stala svůdkyní a Dornal zjistil, že jeho lásku náhle vášnivě opětuje.

Dornal a Mystra/Elue se stali manželi v Roce unášených hvězd (760 ú.l.). První ze sedmi dcer, Anastra Sylune, se narodila následující zimu. Syluniných šest sester poté přišlo na svět v ročních intervalech: Endue Alustriel, Ambara Dove, Ethena Astorma (dnes dává přednost zkrácenému „Storm“ – Bouře), Anamanue Laeral, Alassra Shentrantra (nyní známá také jako Simbul) a Er’sseae Qilue. Tyto sestry v pověstech Říší prosluly jako Sedm sester.

Dornal, který celá léta vůbec nic netušil o pravé podstatě své ženy (pravděpodobně proto, že Mystra nechtěla riskovat ztrátu jeho služeb), byl zmaten a téměř rozčilen, když se narodilo šesté dítě; vždy chtěl nejen dcery, ale i syny. Ještě horší bylo, že viděl, jak mu žena chřadne před očima. Namáhavé soužití s bohyní po celé roky udělalo z Elue zvadlou schránku – v podstatě licha, kterého při životě udržovala pouze Mystřina moc.

Když Elue porodila sedmé dítě, Dornal se poradil s knězem, který mu řekl, že jeho žena je ovládána bytostí s obrovskou magickou mocí. Aby ukončil jejich společné trápení, pokusil se zabít fyzickou formu své ženy tak, že oddělil její hlavu od těla.

Jakmile své dílo dokončil, Mystra se mu musela odhalit a vysvětlit mu svůj plán. Trápila se, co se stane, zatímco Dornal byl zděšen tím, jak byli on a jeho žena bohyní zneužiti. Nakonec se otočil se k mrtvole své choti zády, zapomněl na svou zem i na své děti a ztratil se na Severu. Mystra se na něj nezlobila a ve skutečnosti ho chránila po celých zbývajících třicet let jeho života. Když nakonec Dornal potkal svůj osud, zavolal na pomoc Mystru a bohyně mu zaručila, že bude nadále existovat jako její služebník. Nyní znám jako Hlídač, Dornal Stříbroruký putuje světem nespatřen smrtelníky a jeho posláním je vyhledávat kandidáty, kteří rozšíří řady Vyvolených, a odhalovat možná nebezpečí, která by mohla Mystře či jejím služebníkům hrozit.


Příběh Zhentarimů, Dvě Zhentské zásluhy:

V Říších je docela zmatek ohledně Zhentilské tvrze a (ne tak) tajné společnosti známé jako Černá síť či Zhentarimové. Tyto dvě jsou tak blízce svázané, že mluvčí se může zmiňovat o jedné, zatímco myslí druhou, a stále ho všichni plně pochopí. Obě totiž znamenají problémy.

Zhentilská tvrz je opevněné nezávislé město na západním pobřeží Měsíčního moře. Je to jedno z nejvíce zlých měst v Říších, plíseň Severu a útočiště pro zlé skupiny, intrikující manipulátory, temná náboženství a odporné praktiky. Její vládci se snaží ovládnout okolní země, včetně Hor dračího hřbetu, Yulashe, Voonlaru a blízkých Údolí. Město Zhentilská tvrz a její armáda (známá jako Zhentilaré, ať to ještě zamotáme) zničili Teshské údolí, téměř zahubili Údolí dýky a dlouhou dobu jejich agent vládl Stínovému údolí.

Zhentarimové jsou organizace zlých kněží, čarodějů a nelidských stvůr snažící se ovládnout veškerý obchod a moc mezi Mečovým pobřežím (myšleno Baldurova Brána a Hlubina) a Měsíčním mořem (včetně prostředních zemí Cormyr a Anauroch). Jejich zaměření na oblast Měsíčního moře je stejné jako u Zhentilské tvrze a tyto dvě organizace pracují ruku v ruce, často mají stejné členy. Zhentarimové však zasahují mnohem dále než Zhentilská tvrz a mají agenty po celém Severu.

Navíc nejsou Zhentarimové omezeni jen na samotnou Zhentilskou tvrz a udržují mnoho opevněných pevností. Jejich vláda se s ubíhajícími lety rozšiřuje. Navíc k tomu, že jsou hlavní silou v Zhentilské tvrzi, ovládají Zhentarimové také Citadelu Havrana a Temnou pevnost, dva důležité hradní komplexy. V minulých letech se stále větší moc přesunuje ze Zhentilské tvrze (plné spousty neznámých a nedůvěryhodných amatérů) do těchto bezpečnějších míst.

V oblasti Údolních zemí Zhentarimové páchnou Zhentilskou tvrzí a naopak, ale ve skutečnosti ne každý Tvrzan (ještě jedno jméno pro obyvatele Zhentilské tvrze) patří k Černé síti, a ne každý agent Zhentarimu pochází ze Zhentilské tvrze. Dobrodruzi by si měli dávat pozor, komu věří.


a

Příběh Údolí bohů:

Povídá se, že dokonce i bohové si musí odpočinout a pobavit se alespoň jednou za dlouhý čas. Daleko na sever od Páteře světa leží Údolí bohů. Ráj nesrovnatelný s čímkoliv v tomto či jiných světech, toto hřiště bohů však není dostupné pro smrtelníky. Každý smrtelník, který dosáhne Údolí, se stane bohem, jelikož jen bohové mohou v Údolí existovat. Příliš mnoho smrtelníků při iluzi velkoleposti zahodilo potěšení tohoto světa a jeho zemí jen proto, aby zahynuli při hledání legendárního Údolí bohů.